Column

Ik vertrek ....

Kippen in het gras - Fotokostic via Shitterstock
Bron foto: Fotokostic, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Vertrek Hans Hopster
Bekijk de bronnen
Als lector, als onderzoeker en als initiator van het Dierenwelzijnsweb. Onverbiddelijk heeft de klok naar de AOW-gerechtigde leeftijd getikt.

Op 25 juni j.l. heb ik een punt gezet achter mijn loopbaan bij Wageningen Livestock Research en bij Van Hall Larenstein. Beetje raar wel. Ruim 12,5 jaar geleden hebben we www.dierenwelzijnsweb.nl opgezet. Daarbij ruimhartig gefaciliteerd door het Ministerie van LNV. Vanuit de gedachte dat als mensen beter geïnformeerd zouden zijn over het welzijn van dieren, het publieke debat aan kwaliteit zou winnen. Winst voor ons allemaal en niet in de laatste plaats voor de dieren.

Ik moet denken aan de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952) uit de school van het pragmatisme. Dewey pleitte niet alleen voor stemrecht voor alle lagen van de maatschappij, maar ook voor een volledig gevormde publieke opinie. Daarvoor, zo stelde hij, is effectieve communicatie tussen burgers, deskundigen en politici onontbeerlijk. Pas dan komen creativiteit en pluralisme in een democratische samenleving maximaal tot bloei. Over pluralisme hebben we geen klagen, maar is ook de creativiteit voldoende aangewakkerd?

Informateur Herman Tjeenk Willink hield recent een warm pleidooi voor vertrouwen en matiging in plaats van wantrouwen en polarisatie. Hij doelde op de politiek, maar datzelfde geldt wat mij betreft ook voor het maatschappelijk debat over het houden van dieren. Voor het gezamenlijk opbouwen van vertrouwen en het zoeken naar mogelijkheden om het welzijn van dieren te verbeteren is creativiteit onmisbaar. Langzaam maar zeker is het denken over dieren veranderd. Het is spannend hoe dat verder gaat. Want iedereen die begint te denken, zet volgens Dewey een deel van de wereld op het spel.

Met de kringlooplandbouw, het nieuwe Europese GLB en de F2F-strategie dienen zich nieuwe kansen aan om het welzijn van dieren te verbeteren. Ik wens jullie als trouwe bezoekers van deze website de nodige creativiteit om dierenwelzijnskennis in jullie eigen praktijk toe te passen en het vermogen om kennis van alle kanten op waarde te kunnen schatten. Alle goeds toegewenst!