Nieuws

Particulieren mogen veel minder zoogdieren als huisdier houden

Op basis van adviezen van deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een huisdierenlijst (positieflijst) opgesteld met 123 soorten zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Voor 153 soorten zoogdieren geldt dat ze vanaf 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden. De website Positieflijst bevat per diersoort alle informatie met betrekking tot de beoordeling.

Technische beoordeling

De Positieflijst Expert Commissie (PEC) is begin 2016 gestart met de technische beoordeling van de geïnventariseerde in Nederland gehouden zoogdiersoorten. De technische beoordelingen zijn inmiddels afgerond. Uitgangspunt voor de technische beoordelingen zijn de in artikel 1.4 van het Besluit houders van dieren opgenomen criteria voor aanwijzing van diersoorten of diercategorieën op de positieflijst. In het betreffende artikel is gesteld dat een diersoort of diercategorie kan worden aangewezen indien deze zonder specialistische kennis of vaardigheden kan worden gehouden en geen onaanvaardbare mate van gevaar oplevert voor mens of dier.

De Positieflijst Advies Commissie (PAC) heeft op grond van deze technische beoordelingen en de zoönose risico-inschattingen, opgesteld door het Bureau Risicobeoordelingen van de NVWA, een definitief diersoortspecifiek risico-inschattingsadvies opgesteld. De PAC heeft vastgesteld dat de lijst met aantoonbaar in Nederland gehouden zoogdiersoorten, sinds de beoordeling van de eerste tranche, aanzienlijk is ingekort. Op dit moment worden in Nederland 276 soorten zoogdieren gehouden door particulieren.

Vijf risicoklassen

Voor het advies heeft de PAC de diersoorten in vijf risicoklassen, A (zeer hoog) tot en met E (zeer laag), ingedeeld. Op grond van deze indeling heeft staatssecretaris Martijn van Dam besloten de als A, B of C geclassificeerde diersoorten niet en de als D en E geclassificeerde diersoorten wel aan te wijzen voor plaatsing op de positieflijst. Dit is conform de werkwijze waarover de Tweede kamer in de brief van 3 november 2015 (TK 2015-2016, 28286, nr. 848) is geïnformeerd. Alleen die diersoorten die met een minimaal tot gering risico op welzijnsaantasting van de dieren en gevaar voor de mens gehouden kunnen worden, en zonder specialistische kennis of vaardigheden van de houder, zijn aangewezen. Het besluit tot deze aanwijzing is als voorgenomen Besluit aanwijzing te houden zoogdiersoorten gepubliceerd in de Staatscourant.

Verboden en aangewezen soorten

Op basis van het advies van de deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam nu een lijst opgesteld met 153 soorten zoogdieren die vanaf 1 juli niet meer mogen worden gehouden. Daarnaast heeft de staatssecretaris een huisdierenlijst (zogeheten positieflijst) opgesteld met 123 soorten zoogdieren die wel als huisdier mogen worden gehouden. De positieflijst is op de bijbehorende website te vinden waar ook een zoekfunctie beschikbaar is. De diersoorten zijn te vinden op hun Nederlandse of wetenschappelijke naam.

Bij het samenstellen van de lijsten is gekeken naar mogelijke risico’s voor zowel mens als dier. Onder de nieuwe verboden soorten zijn de Amerikaanse eland, de bruine beer, het stokstaartje en verschillende vossen en jakhalzen. De dieren die verboden worden zijn te gevaarlijk of hebben hele specialistische verzorging nodig. Voor mensen die deze dieren nu nog houden komt een overgangsregeling. Zij mogen het dier houden totdat het overlijdt. Maar fokken met deze dieren is verboden. Er komt een registratieverplichting voor dieren die op basis van deze overgangsregeling worden gehouden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houden toezicht op de registratie.

Houderijvoorschriften

Bij de beoordeling van de (aangewezen) diersoorten door de PAC is tevens onderzocht of houderijvoorschriften, als bedoeld in artikel 2.2, tiende lid, van de Wet Dieren, het risico op welzijnsaantasting van het dier en gevaar voor de mens kunnen minimaliseren. De staatssecretaris wil de voorgestelde houderijvoorschriften in dit stadium nog niet verplicht stellen, maar eerst in dierenbijsluiters opnemen. Hij wil de sector en houders eerst de ruimte bieden om zich bewust te worden van de juiste wijze waarop dieren moeten worden gehouden. Deze bewustwording draagt bij aan de mate waarin de maatregelen in de praktijk zullen worden toegepast en daarmee de beoogde welzijnsverbetering.

(Bron foto: Positieflijst_compilatie aangewezen soorten_Wikimedia)