Nieuws

Verbod op koetrainer in grupstal

Het toedienen van stroomschokken, waarbij koeien op de grupstal worden gedwongen in de grup te mesten, wordt verboden. Dit heeft staatssecretaris Dijksma bekend gemaakt. Ze is niet voornemens om de grupstal te verbieden.

Geen verbod grupstal

In Nederland worden ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien gehouden. Het merendeel van de melkkoeien wordt gehouden in een ligboxenstal. Op ca. 2000 bedrijven is nog een grupstal, deels voor melkkoeien (op de kleinere bedrijven), deels gebruikt voor droge koeien en jongvee. Op grupstallen is vee aangebonden.

De Partij voor de Dieren (PvdD) ziet graag een algeheel verbod op de grupstal. Thieme stelde hier in februari dit jaar kamervragen over. In een reactie heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangegeven dat zij niets ziet in een grupstalverbod. Ze gaf aan dat in de gangbare melkveehouderij grupstallen vrijwel niet meer worden gebruikt en vindt het de moeite niet waard om een verbod in te stellen. Voor de biologische landbouw is binnen Europese regelgeving grupstalhuisvesting alleen toegestaan op kleine bedrijven. Voor grote biologische bedrijven is het systeem verboden.

Koetrainer niet meer toestaan

Een zogeheten 'koetrainer' kan gebruikt worden om de ligplek van de aangebonden koe schoon te houden. Koetrainers zijn in hoogte verstelbare elektrische stroomdraden die op enkele centimeters boven de schoft van de koe worden gehangen. Bij het urineren en mesten kromt de koe haar rug, waardoor de rug tegen de stroomdraden aankomt. Hierdoor leren de koeien iets naar achteren te gaan staan om dit contact te vermijden waardoor de mest en urine in de grup komt en de ligplaats schoon blijft. Dit wordt gedaan vanwege de hygiëne. Nieuw te bouwen stallen bestaan voor het overgrote deel uit ligboxstallen waarin koetrainers niet worden toegepast. Er is geen registratie beschikbaar van het aantal (grup)stallen waarin koetrainers in het verleden geïnstalleerd zijn en/of nog toegepast worden.

Met een op korte termijn ter consultatie voor te leggen ontwerp-wijzigingsbesluit wordt het gebruik van apparatuur waarmee dieren door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht opgenomen in het Besluit houders van dieren en daarmee expliciet aangemerkt als dierenmishandeling. Het gebruik van dergelijke apparatuur is volgens het voorgestelde wijzigingsbesluit alleen toegestaan indien gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier. Het gebruik van een elektrische koetrainer is daarop niet gericht en derhalve volgens het voorgestelde wijzigingsbesluit niet toegestaan. De NVWA ziet toe op de naleving van deze regelgeving.


(Bron foto: Wikimedia)