Nieuws

Weidegang melkkoeien neemt snel af in Europa

Het weiden van melkkoeien in Europa neemt in snel tempo af. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht van WSPA naar de situatie in zes Europese landen.

Weiden van melkkoeien neemt af

Het geschatte percentage melkkoeien dat weidt, verschilt sterk tussen de zes landen in Noordwest-Europa waar het onderzoek van LEI Wageningen UR - uitgevoerd in opdracht van de World Society for the Protection of Animals (WSPA) - op gericht was: van 30% in Denemarken tot 100% in Ierland. Experts verwachten dat deze percentages in 2025 aanzienlijk lager zullen liggen in Noordwest-Duitsland, Noord-Ierland, Nederland en Denemarken. In Ierland is weidegang de norm. De koeien staan daar – als het weer het toelaat –  negen tot tien maanden per jaar 20 uur per dag buiten. In Zweden is zes uur weidegang per dag bij wet verplicht voor minstens drie maanden per jaar. Zonder ingrijpen zal in Nederland in 2025 tweederde in plaats van de huidige eenderde van de koeien niet meer buiten grazen. In Nederland worden de laatste jaren wel diverse initiatieven ontplooid om weidegang te stimuleren, waaronder het uitkeren van een premie voor bedrijven die weidegang toepassen.

Kansen en bedreigingen beweiding

Intensivering en uitbreiding van melkveebedrijven wordt benoemd als belangrijkste bedreiging voor beweiding. Intensivering en uitbreiding resulteert vaak in een behoefte tot een hogere productie per koe en per hectare en een betere beheersbaarheid van de bedrijfsvoering. Daarnaast leidt het doorgaans tot een afname van geschikte weideoppervlakte per koe. De lage kosten en maatschappelijke acceptatie van de sector stimuleren daarentegen weidegang. Ook zien bedrijven en de overheid dat het houden van koeien in de wei het natuurlijke gedrag van de koe bevordert.

Grote verschillen tussen landen

Er zijn grote verschillen in bedrijfsstructuur, productiekosten en beweidingssystemen tussen de zes landen. De verschillen in de huidige beweidingssituatie zijn niet alleen het gevolg van verschillen in omgevingsfactoren; ook socio-economische en culturele aspecten spelen een rol. In het algemeen zijn de omstandigheden in Ierland het gunstigst, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. De omgevingsfactoren zijn minder gunstig in Zweden en Denemarken, maar in Zweden is weidegang verplicht. Qua omstandigheden voor beweiding vormen Nederland en Noordwest-Duitsland de middenmoot.(Foto bron: LEI WUR)