Nieuws

Wijziging Wet dieren leidt tot politieke discussie

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Wet dieren
  • Interessant voor
    Beleidsmaker, Veehouder
Bekijk de bronnen
Bij de stemming over de wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving heeft de Tweede Kamer begin mei ingestemd met 3 amendementen die zijn ingebracht door de Partij voor de Dieren. Het betekent dat het houden en beschermen van gehouden dieren vanaf 2023 steviger in de wet is vastgelegd.

De wet is vorige week in de Eerste Kamer als hamerstuk behandeld en daarmee door zowel de Eerste en Tweede Kamer aangenomen.

Drie amendementen

De aangenomen amendementen betreffen:

  • Uitsluiten van huisvestings- en andere systemen als redelijk doel - Met dit amendement wordt geregeld dat het willen houden van dieren in een bepaald systeem of bepaald type huisvesting geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier een letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Volgens de indiener dient dit onderdeel in werking te treden op 1 januari 2023. Dit betekent dat fysieke ingrepen vanaf dat moment niet meer zijn toegestaan als deze bijvoorbeeld worden gedaan om dieren in een bepaalde 'dichtheid' te kunnen houden, of om probleemgedrag zoals staartbijten bij varkens te voorkomen. Ook zal het niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen.
  • Grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels - Met dit amendement wordt een wettelijke basis gecreëerd voor het stellen van regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden via een algemene maatregel van bestuur. Daarbij haakt het aangenomen voorstel in op het in maart gepresenteerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin trekt de OVV de conclusie dat overheidsplannen om het aantal stalbranden te verminderen niet werken.
  • Aanvullende grondslag voor het instellen van een fokverbod - Met het derde amendement ontstaat de mogelijkheid om ook op andere gronden dan een besmettelijke dierziekte productiebeperkende maatregelen zoals een fokverbod op te leggen, op het moment dat er sprake is van ernstige dierenwelzijnsproblemen of de dreiging hiervan, door uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een hittegolf of als de slachtsnelheid door omstandigheden noodgedwongen omlaag moet. De minister van LNV krijgt daartoe nu de bevoegdheid.

Politieke discussie

In de Tweede Kamer is nu al discussie over hoe invulling moet worden gegeven aan het amendement waarbij dieren niet langer worden aangepast aan het huisvestingssysteem. Landbouwminister Carola Schouten laat onderzoeken hoe ze de wetswijziging gaat uitvoeren en komt voor het zomerreces met een update. De wetswijziging is vooral gericht op de veehouderij, maar omdat deze heel open geformuleerd is gaat het over alle dieren en alle omgevingen. Hier vallen bijvoorbeeld ook huisdieren onder. Het is op dit moment lastig te overzien wat de impact zal zijn voor de praktijk voor het houden van dieren.

(Bron foto: Praktijkstal eenden (©WUR))

Publicaties

(3)
Amendement Vestering over het uitsluiten van huisvestings- en andere systemen als redelijk doel - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving, Parlementaire Monitor, 2021 Amendement Vestering c.s. over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving, Parlementaire Monitor, 2021 Amendement Vestering over een aanvullende grondslag voor het instellen van een fokverbod - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving, Parlementaire Monitor