Nieuws

Zesde jaarrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

De zesde UDV Voortgangsrapportage van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is verschenen. De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang van verduurzaming in de dierlijke ketens.

UDV

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid en is gericht op verduurzaming van de veehouderij. De UDV heeft als ambitie om samen te werken aan "een in alle opzichten toonaangevende veehouderij in 2023". Daaronder wordt verstaan "een veehouderij die met behoud van concurrentiekracht produceert met respect voor mens, dier, milieu en omgeving, inclusief de effecten van de Nederlandse veehouderij elders in de wereld".

Doeners en versnellers

De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang van verduurzaming in de dierlijke ketens, zoals de voortgang van initiatieven binnen de zuivelketen, de varkensketen en de pluimveeketen. Daarnaast komen een viertal ‘doeners’ aan het woord, die vertellen hoe zij vormgeven aan verduurzaming binnen hun ketens. Deze 'doeners' kiezen heel bewust voor een eigen aanpak. Het zijn mensen die hun persoonlijke drive weten te verbinden aan een visie op duurzaamheid. Ze zetten stappen en brengen mensen en processen in beweging. De voortgangsrapportage bevat daarnaast links naar de voortgang op de diverse zogeheten 'versnellingsprojecten'. Dit zijn initiatieven van producenten en ketenpartners die voor doorbraken moeten zorgen in de verduurzaming van de sector. Voorwaarde is dat deze projecten gericht zijn op een of meer van de speerpunten van de UDV.

Verduurzaming in het onderwijs

Binnen het groene domein is een belangrijke transitie gaande in het kenniscirculatiesysteem. Er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur vanuit de zogenaamde Centres of Expertise (CoE Agrodier en Open teelten) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Melkvee, Varkens en Pluimvee). Het Onderwijs vernieuwingsprogramma (OVP) heeft een regisserende rol in het begeleiden van deze transitie van het oude naar het nieuwe systeem. De inhoudelijke agenda wordt bepaald door de speerpunten vanuit de agenda van de UDV, de regionale agenda’s en de lectoraten van de Hogescholen. Bij het CoE ligt de focus op kennisontwikkeling via toegepast onderzoek en bij de CIV’s op het toepassen van kennis en het beschikbaar maken van deze kennis voor het groene onderwijs. In het ideaalplaatje ontstaat een gedeeltelijke overlap om het systeem effectief te laten werken. Dit is de agenda van het OVP voor de komende 2 jaar, naast het stimuleren van innovaties, kenniscirculatie, netwerkbijeenkomsten, onderwijsontwikkeling en het voeren van de agenda.

Plusstal

De UDV probeert zoveel mogelijk veehouders te stimuleren duurzaam te bouwen. De UDV-partners hebben stimuleringsmaatregelen uitgewerkt onder de titel Plusstal. In 2016 zal een eerste monitor verschijnen van de resultaten die geboekt zijn over het jaar 2015. Deze monitor nieuwe stijl zal voortbouwen op de huidige monitoring integraal duurzame stallen. In de huidige monitor wordt gekeken naar de duurzame stallen ten opzichte van het totaal aantal stallen. In de nieuwe monitor zal ook aandacht zijn voor het aandeel plusstallen (of hoger) ten opzichte van alle nieuwbouw.

Beter Leven Keurmerk

Het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming laat zien dat het aantal dieren dat onder dit keurmerk wordt gehouden blijft toenemen. In 2015 stijgt het aantal productiedieren dat diervriendelijker gehouden wordt met 3,3 miljoen naar 20 miljoen dieren. Dat is een groei van 17 procent vergeleken met 2014.

(Bron foto: UDV jaarrapport 2015)