Nieuws

Aandacht voor welzijn van kweekvis

Het adviesorgaan van de Britse overheid voor dierenwelzijn in Groot Brittannië (FAWC) heeft een rapport uitgebracht over het welzijn van kweekvis. Waterkwaliteit, beperking medicijngebruik en overbezetting zijn belangrijke aandachtspunten.

Intensivering en groei

In Groot Brittannië is de kweekvis sector na de vleeskuikenhouderij de grootste dierlijke productie sector. De schaalgrootte van de sector is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Binnen de sector is de productie van zalm (met name in Schotland) en regenboogforel het belangrijkst maar ook de gewone forel, heilbot en zeebaars worden gehouden.

Knelpunten vissenwelzijn

Het adviesorgaan van de Britse overheid voor dierenwelzijn - Farm Animal Welfare Committee (FAWC) - heeft in een rapport een overzicht gegeven van de knelpunten op het gebied van welzijn bij kweekvis. Waterkwaliteit wordt gezien als een van de belangrijkste factoren als het gaat om welzijn en gezondheid van vissen. Verder worden tal van problemen gesignaleerd zoals ziekten en beschadigingen, problemen die voortkomen uit bijvoorbeeld territoriaal gedrag of competitie om voedsel, overbezetting bij het vangen van de dieren, het behandelen van dieren wanneer ze uit het water worden gehaald, voedingsproblemen, etcetera.

Omdat er nog veel gaten in de kennis over vissen en het houden van deze dieren zijn wordt gesteld dat veel problemen lastig oplosbaar zijn. Zo stelt bijvoorbeeld de heilbot - als vissoort die voornamelijk op de bodem verblijft - heel andere eisen aan bodembedekking van het verblijf als bijvoorbeeld de zalm. Bij heilbot spelen ook verschillen in groei een rol. Kleinere dieren in de groep geven meer onderlinge agressie.

Grote eenheden

Vissen worden in zeer grote groepen gehouden. Een verblijf kan meer dan 100.000 dieren bevatten. Dit maakt het controleren van gezondheid en welzijn extra gecompliceerd. Daarbij komt dat de dieren vaak alleen maar (beperkt) zichtbaar zijn vanaf de bovenkant hun verblijf.

Vis laat mensen onberoerd

In het FAWC rapport wordt nog eens benadrukt dat vissen in tegenstelling tot zoogdieren meestal weinig empathische gevoelens oproepen. Dat leidt er toe dat men minder geneigd is om ethische afwegingen te maken met betrekking tot wat nog acceptabel is bij het houden van vis. Het rapport sluit af met een flink aantal aanbevelingen. De FAWC vindt het belangrijk dat de sector energie steekt in het verder ontwikkelen van methoden om houderijomstandigheden, gezondheid en welzijn van gehouden vis systematisch te volgen. De FAWC bepleit ook meer onderzoek naar de behoeften van vis en dat er meer gewerkt wordt aan het besef dat vissen dieren zijn die ook pijn kunnen ervaren.

Projecten in Nederland

Ook in Nederland krijgt vissenwelzijn steeds meer aandacht. Recente wetenschappelijke inzichten op dit terrein zijn onlangs gebundeld in een boek over dit onderwerp. In een onlangs verzonden kamerbrief beschrijft staatssecretaris Dijksma een aantal lopende projecten op het gebied van vissenwelzijn. Er vindt onder meer fundamenteel onderzoek plaats naar gedragsmatige en (neuro) fysiologische processen in vissen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem voor de kweek en het slachten van vis en onderzoek naar bedwelmings- en dodingsmethoden van gehouden en in het wild gevangen vis.


(Bron foto: Thinkstock)

Links

(9)