Nieuws

Aanscherping fokbeleid nodig voor kortere schapenstaarten

Voor drie schapenrassen met een ontheffing op het huidige coupeerverbod voor staarten, is vijf jaar geleden gestart met een fokprogramma dat moet leiden tot kortere staarten. De invulling van het fokbeleid is geëvalueerd door Wageningen UR Livestock Research.

Ontheffing coupeerverbod

Het wel of niet couperen van staarten van schapen is al lang onderwerp van discussie. Sinds 1 januari 2008 geldt in Nederland een verbod op het couperen van staarten bij schapen. Dit besluit is genomen na uitvoerig onderzoek of het in de Nederlandse situatie mogelijk is om met goed management verantwoord schapen te houden zonder het couperen van staarten. Voor de Nederlandse situatie heeft couperen geen invloed op het voorkomen van de huidmadenziekte myiasis, uitgezonderd enkele rassen van Engelse oorsprong met langere en meer bewolde staarten. Deze rassen, Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest, worden gevoeliger voor mysiasis als er niet wordt gecoupeerd. Deze drie rassen hebben een ontheffing op het huidige coupeerverbod voor staarten gekregen, onder de voorwaarde dat de stamboeken een effectief fokbeleid voor kortere staarten ontwikkelen.

Draagvlak fokkers belangrijk

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research evalueerden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het gevoerde beleid. Zij concluderen dat goede stappen zijn gemaakt en dat draagvlak bij de fokkers van groot belang is, zodat zij ook daadwerkelijk lammeren gaan selecteren op grond van de fokwaarden voor staartlengte. Met behulp van een goed fokbeleid is het mogelijk om binnen 20 jaar de staartlengte van schapen te halveren. Hierdoor neemt de kans op mysiasis af en wordt couperen overbodig. Selectie op staartlengte is dus mogelijk, maar alleen effectief indien voldoende dieren worden gemeten en fokkers de gegevens daadwerkelijk gebruiken om te selecteren op staartlengte. Daarom is draagvlak bij individuele fokkers van groot belang.

Selectie voor kortere staarten

Alle drie de stamboeken hebben een fokwaardenschatting voor staartlengte gerealiseerd. De Suffolk is het verst met het in de praktijk brengen van selectie voor kortere staarten. Voor dit ras worden al sinds 2003 de staarten van lammeren gemeten. Bij de Suffolk is de staartlengte de laatste jaren licht gedaald, bij de Clun Forest en Hampshire Down nauwelijks. Bij deze twee laatste rassen is de fokwaardenschatting pas sinds 2010 operationeel en meten fokkers nog niet alle lammeren. Een extra inspanning is daarom nodig om binnen afzienbare tijd een daadwerkelijke verkorting van staartlengte bij deze schapenrassen te kunnen realiseren.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)