Nieuws

Aanvullende maatregelen voor de preventie en aanpak van vogelgriep

Intensiveringsplan preventie vogelgriep (©Rijksoverheid)
(©Rijksoverheid)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Intensivering van de aanpak van vogelgriep
  • Interessant voor
    provincies, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen,dierhouders, particulieren, dierenhulporganisaties
Meer informatie
Nederland kampt momenteel met de grootste vogelgriepepidemie sinds 2003. Het virus is nu jaarrond aanwezig in wilde vogelpopulaties in Nederland. Hierdoor is er een voortdurende dreiging van besmetting bij gehouden vogels, wilde vogels en andere in het wild levende dieren.

Recent zijn grote aantallen dode wilde vogels met vogelgriep aangetroffen op broedplekken in Nederland, het gaat bijvoorbeeld om kokmeeuwen. Daarnaast wordt het vogelgriepvirus gevonden bij zoogdieren, zoals vossen en bunzingen, en is het virus aangetroffen bij een zeehond.

Minister Adema (LNV) en minister Kuipers (VWS) hebben onlangs de Tweede Kamer aan de kand van een Kamerbrief geinformeerd over de intensivering van de aanpak van vogelgriep. De ministers stuurden het intensiveringsplan preventie vogelgriep met deze Kamerbrief mee.

Intensiveringsplan preventie vogelgriep

De permanente dreiging van het virus en de impact van uitbraken voor getroffen dieren, houders, natuur en maatschappij maakt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De doelstellingen van het intensiveringsplan zijn:

  • Humaan: verkleinen van de kans dat een variant van vogelgriep ontstaat die makkelijker overgaat op mensen en/of leidt tot verspreiding tussen mensen door inzet op preventie en voorlichting, zorgen voor een vroege signalering en tijdige respons. Daarnaast beter voorbereid zijn op verschillende scenario’s van dreiging voor de volksgezondheid door verbetering van bestaande richtlijnen en draaiboeken;
  • Wilde dieren: regelen van adequate omgang met zieke dieren in het wild en het opruimen van dode wilde vogels, versterken van de monitoring onder in het wild levende dieren en verkennen van mogelijkheden om ernstige gevolgen van uitbraken bij in het wild levende dieren (bijvoorbeeld in broedkolonies) te verkleinen.
  • Gehouden dieren: maatregelen om de kans op en gevolgen van uitbraken bij gehouden pluimvee en relevante andere gehouden dieren te verkleinen, bijvoorbeeld het zo snel mogelijk op verantwoorde wijze vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep.

Wilde dieren

Het ministerie van LNV heeft de leidraad “omgang met wilde vogels met vogelgriep” opgesteld. Daarin zijn de verantwoordelijkheden die op basis van wetgeving bestaan uitgewerkt. Er is niet expliciet geregeld wie verantwoordelijk is voor het opruimen van dode wilde dieren. Het is aan de rechthebbende van het terrein (of de beheerder) om al dan niet tot het verwijderen van kadavers op hun terrein over te gaan. De verantwoordelijkheid van de ministeries is te zorgen voor een structuur waarbinnen regionale en lokale partijen het opruimen van kadavers en de omgang met zieke wilde vogels zelf goed kunnen organiseren en uitvoeren.

Het ministerie van LNV en het ministerie van VWS hebben samen daarom het initiatief genomen tot het oprichten van het ‘Landelijk platform vogelgriep in wilde dieren’. Dit platform, onder leiding van de beide ministeries, bestaat onder andere uit terreinbeheerders, dierenhulporganisaties, veiligheidsregio's en andere betrokkenen. Via hen zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd in het platform. Het doel van het platform is om informatie te bundelen, een netwerk op te zetten, vragen vanuit het veld op te halen en informatie landelijk of via het netwerk regionaal te delen. Op korte termijn wordt ook een meldplicht ingesteld voor vogelgriep bij zoogdieren.

Vogelgriep App

Het is belangrijk dat gemeenten zoveel mogelijk de Vogelgriep app door hun medewerkers in het veld laten gebruiken. De app geeft een indicatie van de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. En geeft aan om welke soorten wilde vogels het gaat. De meldingen in de app komen terecht in het Vogelgriep-app dashboard. Partijen die meer gedetailleerde gegevens willen hebben voor bijvoorbeeld onderzoek, kunnen dit via het Nationaal Georegister ophalen.

De Vogelgriep-app is te downloaden via de App Store of Play Store. Zoek naar Survey123 en download de app. Open de app en kies vervolgens voor "doorgaan zonder aan te melden”. Scan de QR-code in de app eenmalig. Meldingen kunnen vervolgens in de app gedaan worden.

Bron introfoto: Intensiveringsplan preventie vogelgriep (©Rijksoverheid)