Nieuws

Antibiotica: minder koppelbehandelingen, meer aandacht voor alternatieven

De overheid wil koppelbehandelingen in de veehouderij, een vorm van preventief antibioticagebruik, terugdringen. De Tweede Kamer pleit ook voor het vergroten van de bekendheid van alternatieven voor antibiotica.

Preventief antibioticagebruik

Koppelbehandelingen worden nog steeds standaard toegepast. Bij een koppelbehandeling worden antibiotica preventief aan het hele koppel toegediend. Dit is toegestaan indien ziekteverschijnselen bij slechts een klein aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld. Hierdoor worden nog veel antibiotica onnodig aan vaak gezonde dieren toegediend. Tijdens een debat over dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij heeft de PvdD een motie ingediend waarin zij bij de regering aandringt strenge eisen op te stellen voor het toepassen van koppelbehandelingen en het gebruik ervan terug te dringen. De motie werd mede ondertekend door de SP. De Tweede Kamer heeft deze motie half april aangenomen.

Alternatieve middelen

De Tweede Kamer pleit ook voor het vergroten van de bekendheid van alternatieven voor antibiotica en eventueel voor extra onderzoek. Dit naar aanleiding van een motie ingediend door de ChristenUnie. Ook moet er meer ruimte komen voor praktijkproeven voor alternatieve middelen, zodat deze middelen sneller op de markt kunnen worden toegelaten.

In september organiseert de Studiegroep Complementair Werkende Dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) een symposium over dit onderwerp. De nadruk van dit symposium ligt op de wetenschappelijke onderbouwing van alternatieven voor antibiotica in de veehouderij. Centraal staan varkens, pluimvee en vleeskalveren, de diersoorten waar de meeste antibiotica op koppelniveau worden ingezet.


(Bron foto: LEI Wageningen UR)