Nieuws

Beter welzijn legkip minder goed voor milieu

Systemen met loslopende hennen brengen een hogere milieubelasting met zich mee dan de inmiddels verboden batterijkooien. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Sanne Dekker, waarop ze 20 april promoveerde aan de Wageningen Universiteit.

Milieubelasting hoger bij loslopende hennen

Dekker keek naar het effect van verschillende houderijsystemen op broeikasemissies, verzuring, bodemuitputting, vermesting en het gebruik van fossiele energie en land. Hiermee kwam ze tot een integrale milieubelasting voor de legbatterij, en voor systemen met loslopende hennen zoals scharrel, vrije uitloop en biologische houderijsystemen. Ammonialuitstoot is veruit het laagst in batterijkooien. De mest van leghennen in dit systeem wordt continu gedroogd en afgevoerd. Scharrelvolièrehuisvesting scoort gemiddeld qua emissie, omdat de mest elke drie dagen wordt verwijderd. En grondhuisvesting scoort het slechtst, omdat de mest lange tijd blijft liggen. In de praktijk hebben vooral biologische pluimveehouders grondhuisvesting. Andere punten waarop kooihuisvesting beter scoort zijn een betere voerefficiëntie (efficiënter omzetten van voer naar eieren) en minder stikstof- en fosfaatverliezen (zoals in uitlopen).

Biologische eieren

Biologische eieren worden geproduceerd in productiesystemen waarin kippen loslopen en naar buiten kunnen en waarin kunstmest, pesticiden en genetische gemodificeerde organismen zijn verboden en medicijnen beperkt zijn toegestaan. Maar wat betekent dit voor de milieubelasting van biologische eieren? Biologische, vrije uitloop, en scharreleieren hebben een hogere milieubelasting dan legbatterijeieren. Biologische eieren veroorzaken ten opzichte van scharrel- en vrije uitloop eieren minder klimaatsverandering, verbruiken minder fossiele brandstoffen en fossiel fosfaat en hebben een lager stikstof- en fosfaatoverschot. Voor productie van biologische eieren is wel meer land nodig, de ammoniakemissie is hoger en er ontstaan lokaal stikstof- en fosfaattekorten in de bodem.

Verminderen milieubelasting goed mogelijk

Het verminderen van de milieubelasting in systemen met loslopende hennen is goed mogelijk. Volgens Dekker kan dit door kippen anders te voeren, door te investeren in stallen die mest drogen en afvoeren, en door kippen te fokken die voer efficiënt benutten én die goed functioneren in groepshuisvesting. Voorts pleit Dekker voor mestverwerking op pluimveebedrijven, zodat stikstof en fosfaat kan worden hergebruikt. Specifiek voor de biologische productie van eieren kunnen stikstof en fosfaat als gedroogde korrels geëxporteerd worden naar de Oekraïne, graanschuur voor biologische eieren. Hiermee wordt de mineralenkringloop gesloten.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)