Nieuws

Bewijs van vakbekwaamheid: overgangstermijn en certificaten

De eerder gestelde overgangstermijn om aan de vakbekwaamheidseisen voor het bedrijfsmatig werken met huisdieren te voldoen is uitgesteld. Extra eisen zijn in Certificeerbare Eenheden opgenomen; voor herpeten is dit nader uitgewerkt in een handleiding.

Bewijs van vakbekwaamheid

Als je op een bedrijfsmatige manier activiteiten uitvoert met huisdieren, dan heb je op basis van het Besluit houders van dieren een erkend bewijs van vakbekwaamheid nodig. De bedrijfsmatige activiteiten betreffen verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. Het bewijs van vakbekwaamheid moet gericht zijn op de diergroep waarmee wordt gewerkt: Hond en Kat, Overige zoogdieren, Vogels, Herpeten (amfibieën en reptielen) en Vissen. Dit bewijs moest je ook al hebben volgens het honden- en kattenbesluit 1999, maar geldt nu voor alle bedrijfsmatige activiteiten met andere huisdieren. Een bewijs van vakbekwaamheid krijg je door een examen met goed gevolg af te leggen. Instellingen voor middelbaar onderwijs - opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) - geven erkende opleidingen.

Uitstel verplichting bewijs van vakbekwaamheid

Er geldt een overgangstermijn. Als je beheerder bent van een voor 1 juli 2014 bestaande instelling met andere dieren dan honden en katten, dan heb je tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te krijgen. Oorspronkelijk was vastgesteld dat als je vanaf 1 juli 2014 met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren zou starten, er vanaf het begin een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig moest zijn. Het is gebleken dat de termijn tot 1 juli 2015 te kort was om nieuwe opleidingen samen te stellen voor de vier nieuwe diergroepen. Het ministerie heeft daarom besloten deze verplichting uit te stellen:

  • Wie op of na 1 juli 2014 is gestart met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren moet vanaf 1 juli 2016 in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid;
  • Voor diergroep Hond en Kat blijft de oorspronkelijke datum van kracht.

Deze nieuwe termijnen gelden ook voor het verplicht aanwezig zijn van iemand met een bewijs van vakbekwaamheid op tentoonstellingen, beurzen en markten waar dieren van (één van) deze vier diergroepen aanwezig zijn.

Handleiding Certificeerbare Eenheid herpeten

De vakbekwaamheidseisen waaraan een handelaar, een (hobby)fokker of ondernemer/verkoper die bedrijfsmatig dieren houdt moet voldoen staan in een brondocument. Voor elke diergroep zijn de extra eisen in een certificeerbare Eenheid (CE) opgenomen. Dat maakt dat het cursorisch onderwijs na het behalen van de CE ook een officieel certificaat kan aanbieden.

Eind vorig jaar is een werkgroep in het kader van het BOGO-kenniscirculatie project ‘Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren’ gestart met de uitwerking van de CE herpeten. De werkgroep - bestaande uit 4 experts op het vlak van (educatie) herpeten - heeft voor de herpeten de eisen vastgelegd in een handleiding, met een nadere uitwerking van de leerdoelen.De handleiding komt in september beschikbaar voor de opleidingen. De handleiding kan tevens een blauwdruk zijn voor de overige CE’s: kleine zoogdieren, vissen en vogels. Hiermee kan de uniformiteit en kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd worden. Het is van belang dat hiervoor experts in het onderwijs, onderzoek en werkveld blijven samenwerken, zoals in het BOGO-project voor de CE herpeten. Op basis van de handleidingen kunnen gericht cursussen worden opgezet en verdiepend (les)materiaal ontwikkeld worden.

Voor meer informatie over de handleiding CE herpeten kun je contact opnemen met Marko Ruis: marko.ruis@wur.nl.

(Bron foto: Shutterstock)