Nieuws

Bioboer kan inzet voor natuur terugverdienen

Het verwaarden van natuur en biodiversiteit in de biologische markt/door biologische boeren is (economisch) haalbaar. In elk geval indien wordt uitgegaan van een bepaald pakket aan maatregelen.

Via het project Marktontwikkeling Natuur en Biodiversiteit is gewerkt aan de ontwikkeling die pakketten aan maatregelen die 1: bijdragen aan biodiversiteit; 2: (economisch) haalbaar zijn voor boeren en 3: meerwaarde hebben in de consumentenmarkt. In het rapport Natuur & biodiversiteit in de biologische markt is te lezen welke resultaten het project tot op heden heeft opgeleverd.

Pilots en ervaringen

Dat zijn twee pakketten: een voor biologische boeren én een voor biologisch-dynamische boeren. Deze (voorlopige) pakketten zijn op hun beurt resultaat van twee pilots met Natuurweide (biologische melkveehouders) en Zuiver Zuivel (biologisch-dynamische melkveehouders; Demeter) in de hoofdrol. In eerstgenoemde pilot zijn maatregelen uit een basispakket geïmplementeerd. In de andere pilot stond vooral de interactie met boeren centraal. De resultaten van de pilots staan beschreven in het rapport.

Zo is te lezen wat volgens de deelnemers aan de pilots wel en niet haalbaar is, waarover onder de boeren veel discussie bestond en wat nadere uitwerking behoeft. Denk bij dat laatste -betreffende de biologische pilot- aan vraagstukken als: kalvertransport, scheiding koe/kalf, CO2-footprint, et cetera.

Maatregelenpakketten en thema’s

In het rapport zijn de twee voorlopige pakketten opgenomen in tabellen, met daarin de maatregelen opgedeeld per thema. Thema’s zijn: biodiversiteit, dierwelzijn en beweiding, diergezondheid, uitstraling erf en bedrijf, energie, regionaal vervoer en kringloop, mest en voer. Een maatregel in de biologische sector, betreffende de biodiversiteit, zou bijvoorbeeld weidevogelbeheer moeten zijn. En denk bij dierwelzijn aan: rundvee ouder dan 1 jaar moet vanaf 15 april tot en met 15 oktober minimaal 8 uur in de wei staan (behoudens weersextremen) en onthoornen na verdoving en met pijnbestrijding.

De biologisch-dynamische boeren hebben betreffende dat laatste als maatregel opgenomen dat koeien hun horens moeten behouden en dat alleen 'bij incidentele 'rakkers'' het puntje van de hoorn verwijderd mag worden. De beweidingsmaatregel voor deze boeren luidt: 'Alle rundvee ouder dan 6 maanden: 180 dagen per jaar minimaal 10 uur weidegang'.

Inzichten en consumentenwensen

Naast de pilots en pakketten staan in het rapport de voornaamste leerervaringen beschreven, maar ook 'inzichten die andere sectoren kunnen helpen om ook daar te komen tot verdere verwaarding van natuur en biodiversiteit'. Tot slot is binnen het project consumentenonderzoek uitgevoerd dat resulteerde in aandachtspunten voor maatregelen inzake natuur en biodiversiteit die vanuit consumentenperspectief gewenst zijn.

Het eerder genoemde basispakket aan maatregelen is dan ook niet alleen gevormd naar aanleiding van de interactie met marktpartijen (naast boeren ook verwerkers en niet-gouvernementele organisaties). Consumentenwensen zijn in het rapport onder meer samengevat als 'natuurlijke omgeving', 'grote dieren', 'verre landen' en aansluiting zoeken bij keurmerken.

Initiatief en onderzoek

Het onderzoek zoals beschreven in genoemd rapport is uitgevoerd door LEI Wageningen UR, Alterra Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut (LBI) op initiatief van Bionext, Kruidenier Foodservice en Vogelbescherming Nederland en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Zie ook de projectbeschrijving op de Bionext-site: Aan de slag met vermarkten van Natuur en Biodiversiteit.


(Bron foto: Pixabay)