Nieuws

Brand in veestallen, preventie cruciaal

Op 24 maart organiseerde het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) in Arnhem een congres over brand in veestallen. Hoewel er geen eenduidige oplossing werd aangedragen voor deze problematiek, werd wel duidelijk dat er vooral veel nadruk moet zijn op preventie van stalbranden.

Rapport ‘Brand in veestallen’

De aanleiding voor het congres was het onderzoeksrapport ‘Brand in veestallen’. Het rapport is een hbo-scriptie van Madelaine Looije en Michelle Van Ravenstein-Smit, studenten Diermanagement aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Het rapport is in 2010 tot stand gekomen in opdracht van  LTO en de Dierenbescherming.

Brand nauwelijks te stoppen

Er waren 180 deelnemers aan het congres, met vertegenwoordigers van de brandweer en de veehouderijsector, dierenartsen, adviseurs, landelijke en lokale overheid, bouwindustrie en verzekeringmaatschappijen en dierenbeschermingsorganisaties. Onder leiding van dagvoorzitter Hans Hopster, tevens lector Welzijn van Dieren, gaven in totaal 11 sprekers hun visie over de problematiek en oplossingsrichtingen. Ook werd er flink met de zaal gediscussieerd. Men was het over eens dat dieren in een eenmaal brandende stal nauwelijks meer te redden zijn. Dit omdat bluswater, vanwege bouwconstructie en materiaalkeuze, van buitenaf het vuur niet kan bereiken, terwijl binnentreden van de stal levensgevaarlijk is. Ook is het vrijwel nooit mogelijk grote aantallen varkens, kalveren en kippen op tijd uit brandende stallen te halen. Vaak bezwijken de dieren aan giftige, hete rook of verbranden levend. En als ze de brand al overleven, zijn de verwondingen vaak dermate dat ze alsnog uit hun lijden moeten worden verlost.

Preventie is het parool

De algemene conclusie was dat preventie cruciaal is.  Hierbij ligt voor meerdere partijen een rol weggelegd en moet in ieder geval ingezet worden op bewustwording, voorlichting en bijscholing. Vele stalbranden hadden voorkomen kunnen worden. Ook de controle van elektrische apparatuur, zowel bij aanleg als periodiek na aanleg, zou aangescherpt moeten worden. Daarnaast is er behoefte aan onderzoek en analyse om gerichter preventief beleid te kunnen ontwikkelen. Vooral wat betreft regelgeving liepen de meningen uiteen. Hoewel vooral dierenbeschermingsorganisaties benadrukten dat dieren geen zaken zijn en dat het Bouwbesluit (op termijn) dienovereenkomstig zou moeten worden aangepast, zagen anderen vooral winst in een gezamenlijke aanpak met andere instrumenten. Louise Veerbeek van het ministerie van EL&I wees hierbij op het bestaan van een keurmerk brandveilige stal en het netwerk brandveilige varkenshouderij.

Geen eenduidige oplossing

Het congres leverde geen eenduidige oplossing voor de stalbrandenproblematiek. Maar aan het eind van de dag ging iedereen met nieuwe inspiratie naar huis. Diverse initiatieven zullen in de komende periode concreet worden uitgewerkt.


(Bron foto: Keurmerk Brandveilige Stal)