Nieuws

Brandveiligere bedrijfsvoering belangrijk in actieplan stalbranden

Stalbranden waarbij dieren omkomen, of waarbij ze ernstig in hun welzijn en gezondheid worden geschaad, zijn afschuwelijk. Het actieplan stalbranden 2012-2016 moet leiden een stevige aanpak van de problematiek.

Breed initiatief vermindering stalbranden

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Bleker dat het aantal branden waarbij dieren omkomen de komende jaren fors moet verminderen. Een breed samenwerkingsverband bestaande uit de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor het Actieplan Stalbranden 2012-2016 opgesteld.

Vier soorten activiteiten

In het actieplan worden vier soorten activiteiten beschreven:

  • Voorlichting en educatie brandveilige bedrijfsvoering. Het bestaande netwerk in de varkenshouderij waarin veehouders kennis uitwisselen wordt uitgebreid naar andere sectoren en ondersteund door brandweer en verzekeraars. Door de NVBR zullen stalbrandoefeningen worden georganiseerd. Verder zullen er nieuwsbrieven worden uitgebracht, themabijeenkomsten georganiseerd en wordt er een onderwijsmodule brandveiligheid ontwikkeld.
  • Onderzoek.In het kader van het actieplan zal op meerder terreinen onderzoek worden uitgevoerd. Onderzoek naar het gedrag van dieren bij brand zal moeten bijdragen aan betere bescherming van de dieren bij een uitbraak. Ook onderzoek naar de oorzaak van grote branden moet bijdragen aan betere brandveiligheid voor mens en dier. Een belangrijk onderzoeksterrein is verder kennis over en de naleving van de huidige wet en regelgeving op het gebied van brandveiligheid en de controle hierop. Dit onderzoek richt zich met name op stallenbouwer, veehouders en gemeenten.
  • Regelgeving. In het bouwbesluit 2012 dat op 1 april in werking treedt is nog geen rekening gehouden met het specifieke karakter van veestallen. De uitkomsten van het onderzoek in het kader van het actieplan kan echter leiden tot een aanpassing. De staatssecretaris heeft toegezegd hierover in het najaar van 2012 de Tweede Kamer te informeren.
  • Registratie. De NVBR en de verzekeraars zullen zich inzetten voor een verbetering van het systeem van stalbrandregistraties. Ook zullen de oorzaken van stalbranden beter geregistreerd worden. Deze betere registratie is een basis voor een preventieprogramma en belangrijk om de effectiviteit van de maatregelen die voortkomen uit het actieplan te kunnen aantonen.

Financiering maatregelen actieplan

Voor het behalen van de gestelde doelen hebben de betrokken partijen ongeveer 1 miljoen euro uitgetrokken, deels in de vorm van menskracht.


(Bron foto: Shutterstock)