Nieuws

Buizerd en arend ook aangewezen als jachtvogel

Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken is voornemens om de buizerd en arend in de valkerij akte op te nemen. Een aangenomen motie hiertoe is ondersteunend in het beleid tot uitvoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Nieuwe Natuurbeschermingswet

Het kabinet wil de huidige wetten voor natuurbescherming samenvoegen tot 1 nieuwe wet: de Wet natuurbescherming. Doel van de wet is goede bescherming van de biodiversiteit zonder stijging van lasten voor bedrijven en burgers. Ook moet de wet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur. Verder biedt de wet bedrijven meer ruimte om te ondernemen zonder dat dit gevolgen voor de natuur heeft. Dit kan door de regels voor bedrijven te vereenvoudigen en te verduidelijken

Jagen met roofvogels

De jacht is voortaan alleen nog planmatig toegestaan op eenden, fazanten, houtduiven, hazen en konijnen zoals nu ook al geldt. Ook mag de jacht enkel nog om de wildstand te beheren en om schade door dieren te bestrijden. Om met een jachtvogel te mogen jagen is een valkeniersakte nodig. Een valkenier jaagt met een getrainde roofvogel op prooien, waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke jachtdrift van de vogel.

In Nederland mag alleen met de havik en de slechtvalk worden gejaagd. Het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming biedt valkeniers de mogelijkheid om in het kader van beheer en schadebestrijding ook andere soorten roofvogels in te zetten dan havik en slechtvalk. Onlangs is een motie aangenomen (Graus en Dijkgraaf; 34 000 XIII, nr. 70) waarmee de regering wordt verzocht de buizerd en arend in de valkerij akte op te nemen. De motie ondersteunt hiermee het voorgenomen natuurbeschermingsbeleid. Dijksma is voornemens om ten minste twee soorten buizerds, één soort Parabuteo en één soort arend als zodanig aan te wijzen.


(Bron foto: Flickr)

Links

(1)