Nieuws

Conferentie gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid goed bezocht

Op 14 oktober vond in kasteel Groeneveld in Baarn de derde conferentie Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid plaats.

Brand in veestallen

Vertegenwoordigers van ruim 80 gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Dierenbescherming, LNV en van het lectoraat Welzijn van Dieren, verbonden aan Hogeschool van Hall Larenstein waren aanwezig. Bij de opening van de conferentie was er veel aandacht van de media voor de aanbieding van het rapport ‘Brand in Veestallen’. Alida Oppers, directeur Voedsel Dier en Consument van LNV nam het rapport namens de minister in ontvangst.

Pleidooi praktische benadering van dierenwelzijn

Het conferentiethema ‘Meer ruimte voor dierenwelzijn’ werd door ethicus Vincent Pompe ingeleid. In zijn betoog bepleitte Pompe een praktische benadering van dierenwelzijn. Dierenwelzijn en beleid is een complexe materie maar ethische theorieën en wachten op landelijk beleid dragen niet bij aan voortgang. Gemeenten moeten beleid baseren op wat mogelijk is, rekening houdend met de mozaïek van waarden die er bestaan rondom het houden van dieren. Successen maar ook mislukkingen moeten gedeeld worden.

Afwisselend aanbod workshops

In het middagprogramma konden de aanwezigen kiezen voor deelnemen aan één workshop uit een aanbod van vier. Deze workshops waren tijdens het ochtendprogramma plenair ingeleid. In de workshop ‘gebruik maken van automatisch gedrag’ werden aan de hand van het voorbeeld gemeentelijk hondenpoepbeleid instrumenten belicht om het gedrag van burgers te beïnvloeden.

Dr Matthijs schilder gaf in zijn workshop handreikingen voor de aanpak van agressieve honden. In de workshop ‘Lastige Dieren’ werden invalshoeken besproken hoe plaagdieren te voorkomen en eventueel op een ethisch verantwoorde manier te bestrijden. Bij ‘Brand in veestallen’ werden ideeën uitgewisseld om veehouders te stimuleren stallen brandveiliger te maken.

Atelier gemeentelijk dierenwelzijn

In de afsluitende bijeenkomst bleek dat alle aanwezigen van mening waren dat iedere gemeente een wethouder zou moeten hebben met een portefeuille dierwelzijn. De aanwezigen gaven aan dat het ontbreken van financiële middelen maar ook kennis vaak belemmerend werken. Lector Hans Hopster presenteerde als reactie hierop het plan een Atelier Gemeentelijk Dierenwelzijn op te zetten. In een ‘werkplaats’ kunnen gemeenten samen met onderzoek en onderwijs problemen onderzoeken en creatieve oplossingen genereren. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van stages of afstudeeropdrachten om kleinschalig onderzoek uit te voeren. Naar aanleiding hiervan is Vincent Pompe (vincent.pompe@wur.nl) bereid gevonden de coördinatie hiervan op zich te nemen.(Bron foto: Hogeschool VHL)

Publicaties

(7)