Nieuws

Derde uitgave Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector

De uitgave van het rapport 'Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector’ is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geactualiseerd en uitgebreid. Ten opzichte van 2011 wordt in dit rapport meer aandacht gegeven aan dierenwelzijnsaspecten.

Tevens heeft er uitbreiding plaatsgevonden met informatie over zwerfkatten, (een aantal) bijzondere gezelschapsdieren, gehouden roofvogels, zwerfdierbemiddeling, proefdierherplaatsing, dierfysiotherapie, dierencrematoria, hondenuitlaatservices, hondensport en hondenscholen. De vermelde informatie is afkomstig van organisaties in de sector, diverse onderzoeksrapporten en websites. Het rapport is opgesteld door HAS Hogeschool Den Bosch en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht met ondersteuning van een adviesgroep met externe deskundigen. Met de verzamelde informatie kan een goed beeld verkregen worden over de aard, de omvang en de economische betekenis van de gezelschapsdierensector in Nederland waarmee onderbouwd beleid ontwikkeld kan worden.

Cijfers

In 2014 is in Nederland het totaal aantal gezelschapsdieren t.o.v. 2010 met ruim 12% toegenomen en bedraagt ca. 33,4 miljoen dieren. Voor de toename zijn vooral konijnen, zang- en siervogels en reptielen verantwoordelijk. Het aantal katten nam met 10% af terwijl de hondenpopulatie gelijk bleef. Er worden momenteel ca. 2,6 miljoen katten, 1,5 miljoen honden, 0,2 miljoen fretten, 1,2 miljoen konijnen, 0,5 miljoen knaagdieren, 3,9 miljoen zang- en siervogels, 5 miljoen postduiven, 0,65 miljoen reptielen en ca. 18 miljoen aquarium- en vijvervissen als huisdier gehouden. Het percentage gezinnen dat een huisdier bezit ligt rond de 59%. In 18% van de huishoudens is een hond en in 23% een kat aanwezig.

Herkomst honden

De herkomst van honden verschuift steeds meer naar niet-rashonden. Van de 150.000 pups per jaar zijn er minimaal 26.000 uit het buitenland afkomstig. Ondanks de verplichte identificatie en registratie van pups sinds 2013 blijken er in 2014 zo’n 19.000 pups niet geregistreerd te zijn (afkomstig uit binnen- of buitenland). Van de kittens is slechts 3% nog een raskat, een daling ten opzichte van 10 jaar geleden toen nog 5% werd gerapporteerd. De vele leden van fokkers- en liefhebbersverenigingen van diverse diersoorten zijn vooral hobbymatig werkzaam. Iets meer dan 600 leden zijn als bedrijfsmatig geregistreerd.

Onderwijs

Het aantal studenten in het onderwijs met disciplines aangaande de gezelschapsdierensector is constant voor het MBO en het WO, terwijl een lichte groei aanwezig is voor het HBO (4%). Daarnaast professionaliseert de sector zich in sterke mate door het grote aantal cursussen voor de verschillende sectoren.

In beslag genomen dieren

De aantallen in beslag genomen dieren en diersoorten geven inzicht in overtredingen en/of het handhavingssucces in het kader van de Wet Dieren (en deels Flora en Faunawet). Het aantal inbeslagnames laat de laatste jaren een sterke toename zien. In 2014 werd naar aanleiding van inspecties door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 1.678 gezelschapsdieren in beslag genomen (vnl. Wet Dieren). In het kader van een realistische benadering moet het aantal in-beslag-names wel gezien worden in het licht van het totaal aantal gezelschapsdieren in Nederland.

Opgevangen dieren

Het aantal opgevangen dieren door de ca. 200 centra in Nederland bedraagt jaarlijks vele tienduizenden honden en katten en ca. 20.000 bijzondere gezelschapsdieren. De laatste vier jaar is wel een afname van 20% te zien voor het aantal opgevangen honden als katten. Zo’n 20-50% van de asieldieren (m.n. honden en katten) wordt herplaatst via internet. Het geschatte aantal bijzondere gezelschapsdieren dat jaarlijks wordt opgevangen is 282 dieren per jaar per opvangcentrum. Vergelijkbare aantallen dieren worden opgevangen (aangenomen of achtergelaten) op kinderboerderijen (200 – 300 per jaar per kinderboerderij). Een relatief groot aantal voor een instituut dat geen opvangfunctie heeft. Ook hier moet het aantal opvangdieren gezien worden in het licht van het totaal aantal gezelschapsdieren in Nederland.

Vermiste en gevonden dieren

Het aantal meldingen over vermiste en gevonden dieren bedraagt meer dan 70.000 per jaar. Het percentage dat hiervan wordt opgelost is circa 52%. In 2013 werden meer dan 8.500 zwerfhonden vanuit het buitenland naar Nederland gebracht via zwerfdierorganisaties. Het aantal meldingen voor de dierenambulances in Nederland ligt rond de 465.000 per jaar, waarbij ca. 177.000 dieren worden geholpen.

Economische betekenis sector

Naast de aanschafkosten van huisdieren liggen de gemiddelde jaarlijkse kosten voor voeding en verzorging bij de meeste huisdieren rond de € 550. In totaal wordt in Nederland jaarlijks bijna € 2 miljard hieraan besteed. Dat is een daling van 6% ten opzichte van 2010. De economische betekenis van gezelschapsdierensector in Nederland wordt geschat op ruim € 3 miljard en blijft daarmee gelijk ten opzichte van voorgaande jaren. De sector verschaft werkgelegenheid aan ongeveer 80.000 fte. De gezelschapsdierensector in Nederland is daarmee een belangrijke economische factor.

(Bron foto: omslag Feiten & Cijfers Gezelschapsdieren 2015 )