Nieuws

Doden eendagshaantjes blijft aandacht vragen

In Nederland worden jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes van legrassen gedood. Tijdens het symposium 'Alternatieven voor het doden van eendagshaantjes' zijn mogelijke alternatieven getoond en bediscussieerd.

Het symposium werd georganiseerd door Wageningen UR, en vond plaats op 8 september, met 40 deelnemers uit de pluimveesector (fokkerij, broederij, brancheorganisatie), het ministerie van Economische Zaken, de NVWA en het onderzoek.

Geslachtsbepaling in het ei

Uit een debat georganiseerd door het Rathenau Instituut eerder dit jaar bleek dat geslachtsbepaling in het ei (in-ovotechniek) het meest veelbelovende alternatief is. Daarbij kijkt men in het ei nadat het al enige dagen is bebroed om vast te stellen of er een haantje of een hennetje in zit. De eieren met hennetjes worden verder uitgebroed en de kuikens worden grootgebracht tot legkippen. De eieren met haantjes worden niet uitgebroed, omdat deze haantjes geen economische waarde hebben. Een grote meerderheid van de betrokken en belanghebbende organisaties kon zich redelijk tot goed vinden in dit alternatief, en geen van hen was er echt op tegen. Op 27 mei is door een aantal partijen een intentieverklaring ondertekend voor de aanpak van het probleem van het doden van de eendagshaantjes.

Symposium

Tijdens het symposium zijn de mogelijke alternatieven getoond en bediscussieerd. Het kunnen selecteren voordat een ei bebroed wordt blijft het meest ideaal, de mogelijkheden lijken er te zijn, maar de huidige bevindingen zijn nog niet bruikbaar. Het seksen van bebroede eieren (de in-ovotechniek) op bijvoorbeeld dag 9 of 10 is zeker mogelijk, maar onderzoek moet aanwijzen of snelle en goedkope toepassing op praktijkschaal mogelijk is.

Methoden die gebruik maken van genetische modificatie worden momenteel niet onderzocht vanwege onvoldoende acceptatie uit de samenleving en politiek. Ethische afwegingen worden gemaakt voor argumenten zoals intrinsieke waarde, nuttig gebruik, (recht op) levensduur, en ecologische voetafdruk.


(Bron foto: Shutterstock)