Nieuws

Dood als gering ongerief?

Het onderwerp ‘doden van dieren’ trok op 16 november de aandacht van veel studenten en andere belangstellenden. Het Lectoraat Welzijn van Dieren, verbonden aan Hogeschool Van Hall Larenstein, organiseerde die dag het eerste Studium Generale van het nieuwe schooljaar. Vijf sprekers behandelden de problematiek rondom het doden van dieren vanuit verschillende (dierenwelzijns)perspectieven.

Wanneer is doden van dieren acceptabel?

In zijn inleiding gaf de aan Hogeschool van Hall Larenstein verbonden lector Welzijn van Dieren, Hans Hopster een voorproefje van de resultaten uit de trendanalyse over denken over dieren. Hieruit kwam naar voren dat een belangrijke meerderheid van de ondervraagden 'uitzichtloos lijden' en een 'gevaar zijn voor de omgeving' goede redenen vinden voor het doden van dieren. Ook doden van dieren voor voedselproductie is voor een meerderheid van de respondenten acceptabel.

In zijn presentatie stelde Hans Hopster dat het moeilijk is om vast te stellen wat dieren beleven bij het doodgaan. Wat mensen denken dat dieren hierbij beleven is vaak onderwerp van verhitte discussies.

Wettelijk kader

Professor Elsbeth Stassen behandelde het wettelijk kader rondom het doden van dieren in zowel de huidige Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren als de per 2013 ingaande Wet Dieren. Ook zij ging in op de verschillende opvattingen in de maatschappij over het al of niet acceptabel zijn van doden. Aan de hand van stellingen konden de aanwezigen bij zichzelf nagaan waar voor hen de grens ligt met betrekking tot het doden van dieren. De antwoorden uit de zaal werden vergeleken met de uitkomsten van een landelijk onderzoek over dit onderwerp.

Veel manieren om dieren te doden

Bert Lambooij van Wageningen UR Livestock Research gaf een presentatie over methoden voor het doden van productiedieren. Daarbij wees hij met nadruk op de effecten op dierenwelzijn van de verschillende methoden. De reacties uit de zaal maakten duidelijk dat het zien van deze methoden altijd weer erg confronterend is.

Jacht oorzaak van verkeersongelukken met wild?

Het ethische vraagstuk rondom het doden van dieren speelt niet alleen bij productiedieren of gezelschapsdieren. Ook bij wildbeheer is het een actueel thema. Marcel Vossestein, oud-voorzitter Natuurbeschermingscommissie KNNV, ging hierop in door te laten zien hoe het huidige wijze wildbeheer, waarbij afschot een grote rol speelt, populaties uit balans brengt. Dieren in intensief bejaagde gebieden zijn angstiger voor de mens. Het toenemende vluchtgedrag is volgens Vossestein een verklaring voor de stijging van het aantal aanrijdingen van wild.


Gevolgen van de dood

Filosofe Tatjana Visak van het Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht, stelde als slotspreker dat de dood van een dier een welzijnsprobleem op zichzelf kan zijn. Door het doden onthoud je het gedode dier toekomstige welzijnservaringen.(Bron foto: Wikimedia Rama)