Nieuws

Duurzaam fokken centraal tijdens studiemiddag docenten groen onderwijs

Hoe dragen het plan Fairfok en het instrument PETscan bij aan verduurzaming van de hondenfokkerij? Deze vragen stonden centraal tijdens de studiemiddag 'Duurzaam dieren fokken' voor docenten gezelschapsdieren en docent-dierenartsen.

De studiemiddag vond 10 maart plaats op Groenhorst Barneveld en werd georganiseerd door het Netwerk Gezelschapsdieren en DIGO (Dierenartsen in Groen Onderwijs). Het doel van de middag was om docenten gezelschapsdieren en docent-dierenartsen in het groen onderwijs te informeren over verduurzaming van het fokken met dieren, en om te discussiëren over hun mogelijke rol hierin. Dit werd vooral geïllustreerd aan de hand van de hondenfokkerij.

Verbeteren gezondheid en welzijn

Kor Oldenbroek van Wageningen UR gaf een verhelderend beeld van de historische ontwikkeling van de fokkerij en hoe aan fokkerij gerelateerde gezondheidsproblemen zijn ontstaan bij diverse hondenrassen. Terugdringen van erfelijke aandoeningen betekent nauwkeurig registeren en het zo veel als mogelijk voorkomen van inteelt door met dieren te fokken die gemiddeld een lage verwantschap hebben met de andere dieren in het ras. Fokker en eigenaar hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Ingeborg de Wolf van de Raad van Beheer sloot hierop aan met een helder betoog waarin zij de aanleiding, doelstelling, stand van zaken en de uitdagingen van het plan Fairfok toelichtte. Doel van Fairfok is het verbeteren van gezondheid en welzijn van alle honden in Nederland door een gezamenlijke inspanning van alle relevante stakeholders. Fairfok omvat een groot aantal maatregelen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, uiterlijk en gedrag, kennisniveau, houding en gedrag van alle betrokkenen, en het fokbeleid. Fairfok heeft vooral grip op gezondheid en welzijn van rashonden. De uitdaging is echter om ook grip te krijgen op importhonden en op de rashonden zonder stamboom (look alikes).

Fokken zonder gokken

Dat het begrip ‘meten = weten’ essentieel is voor een duurzaam fokbeleid werd benadrukt door Jan Rothuizen van de faculteit Diergeneeskunde. Hij concretiseerde dit aan de hand van het instrument PETscan. PETscan is een meetsysteem van ziekten in Nederlandse honden en katten. De frequentie van ziekten in verschillende rassen wordt hiermee gemeten en vergeleken met de frequentie in kruisingen. Zo ontstaat voor het eerst goed inzicht in te nemen maatregelen (beleid) en het effect van deze maatregelen. Voor dierenartsen biedt het nieuwe systeem ook andere voordelen. Het is snel en gemakkelijk in gebruik en biedt in de dierenartsenpraktijk ondersteuning bij de diagnose van zieke dieren.

Van elkaar leren

Na de pauze heeft Wiepk Voskamp, lector Duurzame Melkveehouderij bij Van Hall Larenstein, verteld hoe men in de melkveehouderij bezig is met duurzame fokkerij. Aan de hand van stellingen stelde ze enkele ethische aspecten rondom fokkerij aan de orde, zodat de aanwezigen ook naderhand iets hadden om over na te denken. Organisator van de studiemiddag, Rob Merkelijn van Groenhorst Barneveld, sloot de middag af met de oproep om als docenten Dier de handen in één te slaan met docenten vee en docenten paard in het Groene Onderwijs, om elkaar te versterken en de maatschappelijke verantwoording gezamenlijk op te pakken.

De komende maanden zal een kernteam van docenten betrokken bij het Netwerk Gezelschapsdieren de behoefte aan en mogelijkheden voor oprichting van een platform Docenten Gezelschapsdieren in de Groene Onderwijskolom (DGGO) nagaan. Het platform beoogt kennisuitwisseling, onderwijsinnovatie en lesstofontwikkeling op het gebied van gezelschapsdieren te borgen en te stimuleren.

(Bron foto: Van Hall Larenstein)