Nieuws

Duurzame paardenstallen met MDV-certificaat krijgen belastingvoordeel

Paard met veulen
WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    Duurzame paardenstallen
  • Interessant voor
    Paardenverzorgers
Bekijk de bronnen
Stichting Milieukeur (SMK) heeft de certificering via de Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebreid naar de paardenstallen. Het College van Deskundigen Dierlijk heeft de eisen vastgesteld na een openbare hoorzitting. Paardenhouders kunnen zich sinds 1 januari 2022 aanmelden voor het keurmerk.

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is in het leven geroepen om voor verschillende landbouwhuisdieren de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren. Het gaat om verschillende types varkensstallen, pluimveestallen en rundveestallen. Ook voor de leefruimtes van melkgeiten en konijnen zijn eisen gesteld in de maatlat.

Ondernemers kunnen eerst een stal-ontwerpcertificaat aanvragen om vervolgens binnen 24 maanden ook de certificering uit te voeren voor de gebouwde of aangepaste stal. Daarvoor moet minimaal de helft van de dierplaatsen in de stalruimte gevuld zijn. In de maatlat staan eisen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving.

Uitbreiding

Op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is het schema uitgebreid voor paardenstallen. In het certificatieschema zijn daarnaast randvoorwaarden opgenomen. Zo zou een paard een minimale leefruimte van 12,3 vierkante meter moeten hebben en een pony 9,0 vierkante meter. Ook zouden alle paarden op het bedrijf zicht moeten hebben op andere paarden binnen 30 meter.

De Sectorraad Paarden is kritisch over de instapeisen, met name over de grootte van de paardenboxen. De belangenorganisatie zegt dat een grote groep bedrijven in de paardensector nu uitgesloten zijn van certificering. ‘Daarbij komt natuurlijk ook nog dat qua duurzaamheidsinvesteringen de paardensector niet voorop loopt’, schrijft de Sectorraad. ‘Met deze instapeisen wordt een inhaalslag of überhaupt verbetering niet gestimuleerd.’

In gesprek

De Sectorraad Paarden gaat het gesprek aan met het ministerie van LNV over de Maatlat Duurzame Veehouderij voor paardenstallen. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, LTO Nederland en Stichting Welzijn en Paard (KPW) hebben eerder in een begeleidingscommissie van stakeholders, op uitnodiging van het College van Deskundigen, advies gegeven over de eerste criteria. Zij werden naar eigen zeggen onaangenaam verrast toen het ministerie op het laatste moment met de aanvullende instapeisen kwam.

Stallen die het MDV-certificaat behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kunnen ondernemers met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Duurzame sector

Het belang van duurzaamheid dringt steeds verder door in de hippische sector. In 2019 is een duurzaamheidsscan ontwikkeld die zicht geeft op de huidige situatie op paardenbedrijven en de ambities met het oog op verduurzaming.

De duurzaamheidsscan is gebaseerd op de MVO prestatieladder. Het is in 2018 en 2019 op tientallen bedrijven uitgevoerd door studenten van Hippische bedrijfskunde van Aeres hogeschool Dronten. Naast dat paardenbedrijven hun eigen uitslag op de scan hebben gekregen, is ook een totaaloverzicht gemaakt van de Nederlandse paardensector.

Vragenlijst

Aeres Hogeschool Dronten heeft de scan in samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek uitgebreid naar tien thema’s. De duurzaamheidsscan gericht op de primaire bedrijven in de hippische sector maakt het mogelijk een inschatting te maken hoe het bedrijf scoort op meerdere aspecten van duurzaamheid. De tien verschillende aspecten, ook wel thema’s genoemd, die aan bod komen zijn: paard (gezondheid en welzijn), energie, water, licht, gebouw & omgeving, grondstoffen & leveranciers, eindproducten, afval, personeel en algemeen & beleid.

In het rapport Duurzaamheidsscan Paardenhouderij staat dat werken met behulp van een vragenlijst ‘sociaal wenselijke antwoorden kan uitlokken’. Zo is de vooronderstelling dat een paardenhouder zal zeggen dat er aan het dierenwelzijn wordt gedacht. Maar de resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat er wel degelijk antwoorden zijn gegeven die niet sociaal wenselijk zijn. Volgens de paardenhouders willen ze qua duurzaamheid vooral op de thema’s afval, energie en water stappen gaan zetten.