Nieuws

Duurzamer veehouden is uitdaging onder regime

‘Het nieuwe veehouden 2’, waarbinnen 22 veehouders werken aan duurzamere bedrijfsvoering, was een traject vol worstelingen. Vooral met regimespelers om ruimte te krijgen voor hun afwijkende plannen.

Dit blijkt uit het rapport Het nieuwe veehouden: realisatietrajecten van LEI Wageningen UR waarin de resultaten van de inspanningen van de veehouders onder de loep zijn gehouden. Individuele veehouders zijn aan de slag gegaan met 'novelties' en 'niches', maar ‘uit de optelsom van deze initiatieven bleek dat zij vaak afwijkende plannen hadden die niet in het huidige landbouwsysteem (het regime) passen.

In het rapport zijn tal van adviezen terug te vinden, bijvoorbeeld voor het opbouwen van een relatie, quotes van veehouders, de innovaties waaraan is gewerkt en de diverse bevindingen.

Blokkades en persoonlijkheid

Zo wordt opgemerkt dat de ene veehouder er beter in slaagt om aan zijn ambities vast te houden en tot iets radicaals anders te komen dan de andere. Anderen voelen zich genoodzaakt concessies te doen aan het heersende regime. 'Deze noodzaak tot concessies heeft deels te maken met de persoonlijkheid en het karakter van de ondernemer, maar ook met de wisselende blokkades opgeworpen door het regime waar deelnemers tegenaan zijn gelopen', melden de onderzoekers.

Adviseurs en de bekende weg

Overige belangrijke uitkomsten zijn dat adviseurs, die bij innoveren een belangrijke rol spelen, verandering ook vaak tegenhouden. "Ook zij maken onderdeel uit van het regime. Daardoor sturen zij initiatieven in de richting van wat bekend en geoorloofd is". Zo zou de adviseur bij innovaties de focus moeten leggen op procesmatig coachen in plaats van op inhoudelijk adviseren. Daarnaast moet hij een innovatiepartner worden náást de veehouder in plaats van een schakel zijn tussen veehouder en buitenwereld.

Een van de conclusies van het traject is daarmee dat het een uitdaging is om regimespelers in beweging te krijgen. Tegelijk heeft elke veehouder het idee gehad op dit vlak steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst is dan ook om meer standaard experimenteerruimte voor vernieuwingen te creëren.

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

Een andere belangrijke uitkomst is dat de meeste van de 41 innovaties waaraan door de 22 boeren is gewerkt, zich in de realisatie- dan wel ontwikkelingsfase bevinden.

In het begintraject -Het nieuwe veehouden 1- is met zo'n veertig ondernemers verkend welke ambities zij hadden voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Doel daarvan was, net als het vervolgtraject, om de doelen uit de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) te realiseren. UDV is een samenwerkingsverband van negen partijen (zie website UDV). UDV "streeft naar een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die, met behoud van haar concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld".


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)