Nieuws

Eerste EU-referentiecentrum voor dierenwelzijn van start

Op 5 maart 2018 wees de Europese Commissie een eerste referentiecentrum voor dierenwelzijn van de Europese Unie aan. Wageningen Livestock Research maakt onderdeel uit van het consortium, samen met Duitse en Deense kennisinstellingen.

Welzijn van varkens

Na een openbaar selectieproces is een consortium, gevormd door Wageningen Livestock Research (Nederland), het Friedrich-Loeffler Institut (Duitsland) en het Department of Animal Science aan de universiteit van Aarhus (Denemarken), aangewezen als EU referentiecentrum. Dit eerste referentiecentrum zal zich richten op het welzijn van varkens, aangezien een effectieve en gestandaardiseerde naleving van de varkenswetgeving één van de prioriteiten van de Commissie is op het gebied van dierenwelzijn. Concreet gaat het Centrum als eerste werken aan een oplossing voor de in bijna alle lidstaten gebezigde maar verboden praktijk van het structureel couperen van varkensstaarten. Om verbetering op de naleving te realiseren is een Europees geharmoniseerde aanpak noodzakelijk, een ‘level playing field’, en daar gaat dit Centrum bij helpen.

Delen van goede praktijken

Het Centrum gaat technische en wetenschappelijke ondersteuning bieden aan de lidstaten bij de controles op naleving van de bestaande wetgeving. Gedurende het eerste jaar vormt het Centrum een netwerk van nationale contactpersonen (NCP's) in alle lidstaten van de EU. Het netwerk identificeert relevante praktische en wetenschappelijke kennis, en verzamelt hulpmiddelen en tools om de kwaliteit van controles door de lidstaten op de naleving van wetgeving te verbeteren en het welzijnsniveau van de dieren te verbeteren. Het Centrum wil ook opleidingsinstellingen op nationaal niveau met elkaar in contact brengen en hen voorzien van actuele informatie ten behoeve van educatie en training.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt de komst van het referentiecentrum en en draagt financieel bij aan de Nederlandse inzet. De toekenning van het centrum aan dit consortium zal om de vijf jaar worden herzien. Naar verwachting volgen er in de toekomst ook vergelijkbare referentie centra voor andere diersoorten.

(Bron foto: Shutterstock)