Nieuws

Familiekudde verhoogt welzijn van koeien

Het belangrijkste kenmerk van een koe is dat ze een kuddedier is. Hoe kunnen we koeien zoveel mogelijk als kuddedieren houden?

Huidige melkveehouderij

In de huidige melkveehouderij worden dieren in verschillende groepen gehouden. Met als gevolg dat ze van de ene in de andere groep geïntroduceerd moeten worden, waarbij iedere keer opnieuw de rangorde moet worden bepaald. Vaarzen worden in de melkkoppel geïntroduceerd na het afkalven. Ze moeten dan hun plekje zien te vinden en zorgen dat ze aan hun behoeftes kunnen voldoen. Dit valt niet altijd mee. Zeker op bedrijven met een structurele overbezetting in de stal is dat lastig. Vooral een tekort aan voerplaatsen zorgt ervoor dat vaarzen niet voldoende, kwalitatief hoogwaardig voer, kunnen eten. Het is dan ook opvallend dat 15 procent van alle vaarzen al het veld ruimt na of tijdens de eerste lactatie. Dierenwelzijn en economisch rendement zijn hiermee niet gebaat.

Familiekudde

Door het houden van dieren in een kudde, zijn koeien al gewend aan de stal, de kuddegenoten, de rangorde en de bedrijfsvoering zodat alles na het afkalven veel gemakkelijker gaat. Familiekuddes zijn gericht op een betere weerstand van het vee door een meer natuurlijke wijze van veehouderij. Dat betekent niet elke leeftijdsgroep apart huisvesten om contactbesmetting te voorkomen, maar vertrouwen op een betere weerstand en lagere ziektedruk door rust in de kudde en voldoende ruimte.

Inspiratie voor de praktijk

De inspiraties en ervaringen uit de praktijk met familiekudde zijn nu in het webboek 'Familiekuddes - zoals de koe het zou willen' beschreven. Het webboek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut waarbij veel gebruik is gemaakt van ervaringen op praktijkbedrijven en het rapport 'State of the Art'.(Bron foto: BioKennis)