Nieuws

Fokkerij draagt bij aan een duurzame veehouderij

Om tot een duurzame veehouderij te komen is het van groot belang om de keten transparant te maken en hierbij punten te signaleren om het welzijn en gezondheid van landbouwhuisdieren te verbeteren. Fokkerij kan een belangrijke bijdrage leveren.

Breed4food

Het fokken van dieren speelt een cruciale rol in de productie van hoogwaardige dierlijke eiwitten voor een groeiende bevolking. Fokkerij richtte zich vooral op verbetering van de productiviteit. In de laatste 10 jaar is de nadruk verschoven naar duurzaamheidskenmerken, zoals levensduur, overleving, diergezondheid en dierenwelzijn. Het fokken van dieren vereist grote investeringen en inzet op de lange termijn om: 

  • te voldoen aan de veranderende eisen van de maatschappij;
  • de efficiëntie in de voedselketen te verhogen;
  • de ecologische voetafdruk te verminderen;
  • het gebruik van antibiotica te beperken en bij te dragen aan de voedselveiligheid en een betere gezondheid en beter welzijn van vee.

Met het samenwerkingsverband Breed4Food wordt hier aan bijgedragen. Partners in Breed4Food zijn een viertal fokkerijbedrijven en Wageningen UR. Breed4Food heeft als ambitie om doorbraken te realiseren die zowel economisch als maatschappelijk een positieve impact hebben.

Betere benutting data

Voor Breed4Food is het nu de uitdaging om praktische winst te boeken, met een betere benutting van data in de keten als één een van de belangrijkste onderzoeksthema’s. De grootste uitdaging is om nieuwe technologie en kennis te benutten en om data uit de keten beschikbaar en foktechnisch relevant te krijgen. Op dit moment wordt nog weinig gebruik gemaakt van de gegevens die op diverse plaatsen in de keten beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden. Betere benutting van deze datastromen, uitgaande van een betere samenwerking in de keten, zal kansen creeren en transparantie vergroten.

Data-uitwisseling is echter niet alleen technisch lastig, maar ook organisatorisch. Hoe organiseren partijen en organisaties dat onderling en hoe zit het met het juridische eigendom van al deze gegevens? Nu is er eerst verdere analyse en overleg nodig tussen bedrijven en organisaties in de keten over de meerwaarde van samenwerking voor geïnteresseerde ketenpartijen.


(Bron foto: Feed4Food)