Nieuws

Geen van de VN doelen voor biodiversiteit behaald

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Biodiversiteit
Bekijk de bronnen
Geen van de biodiversiteitsdoelen die tien jaar geleden door de Verenigde Naties zijn opgesteld zijn behaald. Wilde dieren gaan overal ter wereld hard achteruit. De achteruitgang is alleen te stoppen door drastische ingrepen.

Dit is te lezen in de vijfde editie van het Global Biodiversity Outlook, een uitgebreid rapport onder auspiciën van de United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties. Hierin is in kaart is gebracht hoe het de afgelopen 10 jaar met de natuur is gegaan met de natuur, op basis van rapporten van landen en van Ipbes (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Ipbes

Het Ipbes is een onafhankelijk orgaan tussen verschillende overheden. Het is in 2012 in het leven geroepen door meer dan 130 verschillende landen en een aantal VN-organisaties. Het doel van IPBES is om de wetenschap over de staat van de natuur en beleidsmakers dichter bij elkaar te brengen en zo een bijdrage te leveren aan het beschermen en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen.

Biodiversiteitsverdrag

De CBD of Biodiversiteitsverdrag is het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen. Het kent drie hoofddoelstellingen:

  1. behoud van biologische diversiteit;
  2. duurzaam gebruik van biologische diversiteit;
  3. een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen (plant, dier en microbieel) opleveren.

Tot nu toe zijn 196 landen tot de CBD toegetreden, waaronder ook Nederland en de Europese Unie als geheel. Op de Conference of the Parties (COP’s) worden nadere afspraken gemaakt over de uitwerking van bepaalde onderdelen van het Biodiversiteitsverdrag. Op de 10e COP in 2010 gehouden in Nagoya (Japan) zijn de VN-doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag vernieuwd. Zo is er een actieplan aangenomen met 20 punten om het verlies aan biodiversiteit tot staan te brengen in 2020, de zgn. ‘Aichi Biodiversity Targets’.

Doelen niet gehaald; drastische ingrepen nodig

Van de twintig doelen voor 2020 om het uitsterven van wilde dieren en de vernietiging van ecosystemen te stoppen, waaronder halvering van habitatverlies, terugdringing van watervervuiling en bewustwording van biodiversiteit, is er nog geen enkele helemaal gehaald. Zes van de twintig zijn gedeeltelijk gehaald. Ook in de landenrapporten ligt maar eenderde van de targets op koers en is de vooruitgang die er is onvoldoende om de doelen te halen.

Het rapport stelt dat het niet te laat is om de trend te keren, als de inspanningen voor natuurbescherming worden vergroot en beschermde gebieden worden uitgebreid. Dat vereist echter ‘een heruitvinding van de manier waarop we gezamenlijk produceren, consumeren en leven’. Zo moet de voedselzekerheid gehandhaafd en verbeterd worden zonder op grote schaal bossen en ecosystemen om te zetten in landbouwgrond, moet matige vleesconsumptie aangemoedigd worden, moeten stedelijke gebieden vergroend worden, zoetwaterecosystemen beter beschermd en de klimaatverandering aangepakt worden.

Somber beeld

Het sombere beeld dat wordt geschetst in het Outlook rapport over de toename in soortenverlies komt overeen met het beeld dat wordt geschetst in het rapport Living Planet 2020, dat het Wereld Natuur Fonds vorige week publiceerde. Het internationale Living Planet Report wordt elke twee jaar gepubliceerd en is een uitgebreid onderzoek naar de trends in de wereldwijde biodiversiteit en de gezondheid van de planeet. Daarin staat dat wereldwijd de populatieomvang zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën gemiddeld met 68% is afgenomen sinds 1970. Het Living Planet Report Nederland is een aparte publicatie gericht op de staat van de Nederlandse natuur.

(Bron foto: Cover Global Biodiversity Outlook 5)

Publicaties

(5)