Nieuws

Geitenbokjes moeten vaak ver reizen naar eindbestemming

Geitenbokjes uit zowel de veehouderij als de hobbysector zijn moeilijk af te zetten in Nederland. Daarom gaat een deel naar speciale bokkenmesterijen en een deel op transport naar Spanje. Dit levert dierenwelzijnsproblemen op.

Bokjesprobleem

De helft van de geboren geitenlammeren is mannelijk. Hoewel aanmerkelijk minder dan in de commerciële sector gaat het in de hobbysector om duizenden dieren. Hiervan gaan er enkele honderden dieren op transport naar Spaanse slachthuizen. Andere dieren komen op speciale bokkenmesterijen terecht. Het tijdschrift ‘Levende Have’ besteedt in de rubriek ‘Tweestrijd’ in het laatste nummer aandacht aan het bokjesprobleem in de hobbysector. Fokker van Nederlandse Landgeiten, Gijsbert Six, onderschrijft dat ook de hobbysector een probleem heeft. Weliswaar zijn er volgens hem geen grootschalige misstanden, maar transporten naar Zuid-Europa en de gang naar de slachtlijn kunnen beter. Ook wijst hij op de vroege slachtleeftijd vanaf twee maanden.  Volgens de code voor goed houderschap van geiten en schapen moeten lammeren echter minimaal drie maanden bij hun moeder blijven. Inger vander Laan van Stichting KinderBoerderijen Nederland stelt dat de afzet van bokjes geen probleem hoeft te zijn. Een goed fokbeleid zoals bijvoorbeeld weergegeven in het Keurmerk Kinderboerderijen houdt niet alleen rekening met het fokdoel maar ook met de afzetmogelijkheden van de dieren. Ook  stelt zij dat gecastreerde bokken wel af te zetten zijn bij liefhebbers. Het zijn volgens haar rustige gezelschapsdieren.

150.000 overtollige dieren uit veehouderij

Het bokjesprobleem vanuit de veehouderij is veel groter. Begin 2012 gaf het rapport ‘Vooruit met de geit’ van Wageningen UR Livestock Research al een overzicht van de problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor. De gemengde aanvoer naar bokkenmesterijen, waar jaarlijks 100.000 dieren terecht komen, zorgt voor veel ziektedruk op dit soort bedrijven. Dit leidt weer tot een hoog antibioticagebruik. Verder gaan er meer dan 15.000 dieren op transport naar Spanje. Een aantal geitenhouders kiest voor euthanasie van de bokjes. Volgens het rapport zou het jaarlijks om enkele duizenden bokjes gaan. Om deze problemen tegen te gaan bevelen de onderzoekers van Livestock Research onder meer aan het aanbod van niet voor de melkproductie bestemde lammeren terug te dringen en de afzet van geitenvlees in Nederland te bevorderen.


(Bron foto: Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders)