Nieuws

Gestage toename aantal integraal duurzame stallen

In de varkens- en pluimveesectoren is de doelstelling van 6% integraal duurzame stallen in 2012 ruimschoots bereikt. Dit blijkt uit de vijfde monitoringsrapportage met peildatum 1 januari 2013.

Monitor integraal duurzame stallen

In de begroting van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 2012 en 2013 is als streefwaarde voor het aantal  integraal duurzame stallen voor eind 2012 het percentage van 6% en voor eind 2013 het percentage van 8% vastgesteld. Het gaat hierbij om percentages van het totaal in dat jaar in gebruik zijnde stallen. Om de voortgang vast te leggen is er een monitor opgezet en uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met het LEI en de Stichting Milieukeur.

Wat is integraal duurzaam?

Integraal duurzame stallen zijn gedefinieerd als stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn. De monitor is gebaseerd op stallen waarbij integraal duurzaam met een certificaat of een subsidiebeschikking is geborgd. De monitor is uitgewerkt voor de sectoren rundvee-, varkens- en pluimveehouderij, en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Stijgende trend: 5.7% stallen integraal duurzaam

Op 1 januari 2013 waren er in Nederland ruim 83.000 stallen. Het aandeel gerealiseerde duurzame stallen bedroeg op 1 januari 2013 in totaal 5.7%. Tussen de sectoren zijn er relatief grote verschillen: het percentage loopt uiteen van 3.7% in de rundveehouderij tot 8.8% in de varkenshouderij en 15.7% in de pluimveehouderij. Het aantal duurzame stallen vertoont een stijgende trend. Deze toename treedt vooral op door stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Varkens en pluimvee hebben daarmee de doelstelling van 6% integraal duurzame stallen ruimschoots bereikt. Voor de rundveehouderij is dit percentage niet gehaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in de rundveehouderij geen milieu- of welzijnswetgeving is, die aanpassing van stallen vereist.


(Bron foto: Netwerkplatteland)