Nieuws

Gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur?

In hoeverre moet het menselijke gezondheidsbeleid meer dan nu rekening houden met de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder? Over deze vraag is nu een essaybundel verschenen.

Effect gezondheidszorg op dieren en natuur

Beleidsmakers zijn alert op de (schadelijke) effecten die dieren, milieu en natuurverschijnselen kunnen hebben op de menselijke gezondheid. Maar wat gebeurt er andersom: welke schade brengt de huidige gezondheidszorg toe aan dieren en natuur? Hier wordt in beleidskringen zelden bij stilgestaan. Moet het volksgezondheidsbeleid meer rekening houden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en natuur? Die effecten leiden tot ethische vragen, vragen die ook tot maatschappelijk onbehagen leiden. Hoeveel geiten mag je bijvoorbeeld ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? Wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en grondwater?

Duurzaam volksgezondheidsbeleid

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) achtte de tijd rijp om de dilemma's bij het gezondheidsbeleid nader te verkennen. Het thema ligt op het raakvlak van drie beleidsterreinen: volksgezondheidszorg, dierenwelzijn en natuurbeleid. Daarom heeft het CEG contact gezocht met de Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur (RLI) en de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Deze samenwerking heeft geresulteerd in de essaybundel 'De mens centraal?'. Met de bundel zwengelen de Raden een discussie aan over een onderwerp dat iedereen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur. De bundel is een eerste verkenning en een start voor een breed maatschappelijk debat. De bundel is op 5 april aan Louise Fresco, hoogleraar Duurzame ontwikkeling, aangeboden.

Afweging belangen mensen, dieren en natuur

Ethici en andere experts die een bijdrage leverden aan de essaybundel, delen de opvatting dat in het gezondheidsbeleid - meer dan nu - een afweging tussen de belangen van mensen, dieren, natuur en toekomstige generaties nodig is. De bundel bestaat uit drie delen: probleemschets, motieven en oplossingsrichtingen. Het probleem wordt geschetst door in enkele essays een aantal concrete effecten van het gezondheidsbeleid op dierenwelzijn en natuur te inventariseren. De tweede set essays bespreekt verschillende opvattingen over de waarde van dieren en natuur en laat zien wat deze opvattingen (zouden kunnen) betekenen voor het gezondheidsbeleid. De derde en laatste set essays schetst enkele concrete oplossingsrichtingen om gezondheidsbeleid meer te integreren met goede zorg voor dieren en natuur. In de afsluiting van de essaybundel formuleren de drie samenwerkende raden discussievragen die de raden zouden willen agenderen bij beleidsmakers van de overheid, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. 


(Bron foto: Centrum voor Ethiek en Gezondheid)

Publicaties

(4)