Nieuws

Grip op ingrepen bij dieren

Terwijl in de veehouderij het castreren van varkens wordt afgeschaft, laat vrijwel iedereen zijn huiskat standaard ‘helpen’. Is dat inconsequent? Is dat onaanvaardbaar? De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt van niet.

Grip op Ingrepen

In de zienswijze 'Grip op Ingrepen' laat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) zien hoe je afweegt of een bepaalde ingreep aan een dier (zoals castreren, snavelbehandelen, vriesbranden, staartcouperen) wel of niet zou moeten mogen. Deze zienswijze is opgesteld op verzoek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Zij vroeg de RDA om een afwegingskader voor ingrepen: een stappenplan waarmee transparant en consistent de afweging over de toelaatbaarheid van een ingreep kan worden gemaakt. Die afweging gaat natuurlijk over dierenwelzijn, maar ook over zaken zoals veiligheid van de mens, economie en ecologie.

Afwegingsinstrument - stappenplan

Het afwegingsinstrument voor ingrepen is gebaseerd op het interventieschema dat de RDA formuleerde in zijn zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen. Het doel van dat interventieschema was onder andere om de juridische term ‘onnodig lijden’ nauwkeuriger te duiden en operationeel te maken door deze te preciseren naar de begrippen ‘onvermijdbaar lijden’, ‘noodzakelijk lijden’ en ‘aanvaardbaar lijden’. Op basis van die differentiatie en de onderliggende denklijn kan geduid worden wanneer een welzijnsaantasting aanvaardbaar is.

Het afwegingsinstrument voor ingrepen bij dieren is een stappenplan dat uitgaat van het voornemen om een bepaalde ingreep bij een bepaalde diersoort in een bepaalde context toe te passen:
Stap 1: Wordt het welzijn en/of de integriteit van het dier door de handeling blijvend aangetast?

Stap 2: Is de ingreep noodzakelijk vanwege diergerichte doelstellingen?

Stap 3: Is de ingreep noodzakelijk om bepaalde mensgerichte (economie, gezelschap, vermaak, maar ook ecologie) doelstellingen te realiseren?
Stap 4: In geval van noodzakelijke welzijns- en/of integriteitaantasting vindt vervolgens de (ethische) afweging plaats of de ingreep en de resulterende welzijnsaantasting c.q. de resulterende integriteitaantasting wel of niet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Deze afwegingen worden gemaakt volgens het Afwegingsmodel voor Dierbeleid.

Beleidsbrief Dierenwelzijn - aanpak ingrepen

Afgelopen vrijdag stuurde staatssecretaris Dijksma haar Beleidsbrief Dierenwelzijn naar de Tweede Kamer. ‘Ingrepen bij dieren’ is een belangrijk onderdeel van deze beleidsbrief. Voor haar afwegingen heeft de staatssecretaris gebruik gemaakt van de RDA-zienswijze 'Grip op Ingrepen'. Dijksma wil het koudmerken – het vriesbranden van een cijfer in de huid – van melkvee aanpakken en gaat met de sector in gesprek om voor juni 2016 alternatieven te ontwikkelen. Daarbij heeft de staatssecretaris afspraken gemaakt met de sector over een meer diervriendelijke aanpak van het onthoornen van kalveren en geiten, door pijnbestrijding tijdens en na deze ingreep. Onthoornen blijft toegestaan voor de veiligheid van de houder en de dieren zelf. Aan routinematige keizersneden bij vleesvee en hondenrassen moet met fokprogramma's een einde komen. Met ingang van 2018 is leewieken verboden. Dat is het amputeren van een deel van de vleugels van vogels. Het verwijderen van de bijteentjes (bijklauwtjes) bij honden mag vanaf 1 januari 2014 niet meer.


(Bron foto: Hogeschool VHL)