Nieuws

Groene MBO en Dierenbescherming ontwikkelen cursus dierenwelzijn

Dierenwelzijn, wat is dat eigenlijk? Er zijn veel verschillende beelden bij en definities van dierenwelzijn. Dit bemoeilijkt de scholing, maar ook discussies over dit onderwerp. Het groene MBO en de Dierenbescherming werken nu samen aan de ontwikkeling van een cursus dierenwelzijn.

Groene MBO

Het woord dierenwelzijn komt in de kwalificatiedossiers van het MBO regelmatig voor. De behandeling van dierenwelzijn in kwalificatiedossiers geeft een kader voor het uitwerken van lessen waarin dierenwelzijn voorkomt. Echter, het is onduidelijk waarop de keuze van het benoemen van dierenwelzijn in afzonderlijke kerntaken en werkprocessen gebaseerd is en wat de criteria voor goed dierenwelzijn inhouden. Nu is er veel ruimte in het MBO om dierenwelzijn in te vullen en de aandacht voor het onderwerp in lessen is afhankelijk van de individuele interesse van de docenten.

Dierenbescherming

Tegelijkertijd wil de Dierenbescherming meer richting professionalisering en diplomering van haar (vrijwillige) medewerkers, ook aan de hand van leermateriaal rond het thema dierenwelzijn cq een cursus dierenwelzijn. Op dit moment krijgen de vrijwilligers geen tot weinig kennisoverdracht met betrekking tot dierenwelzijn, en heeft men vaak geen vooropleiding betreffende dierenwelzijn gedaan. De achterban moet daarom beter op de hoogte zijn van het beleid en de inhoud met betrekking tot dierenwelzijn en ethiek en dit kunnen begrijpen en toepassen.

Samenwerkende partijen

De vraag naar een cursus dierenwelzijn bij de Dierenbescherming sluit goed bij de behoefte aan lesstof over dierenwelzijn bij het MBO. Daarom trekken het MBO en de Dierenbescherming samen op in de ontwikkeling van de cursus. Vanuit het MBO zijn AOC Oost Almelo en Citaverde College Horst direct betrokkenen. Andere betrokken partijen in het project zijn Van Hall Larenstein Leeuwarden, i.c. het lectoraat Welzijn van Dieren (coördinatie), het Ontwikkelcentrum (onderwijskundige ondersteuning) en Wageningen UR Livestock Research (welzijnsexpertise, inhoudelijke input). Het project is aangevraagd in het kader van de Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (kigo).

Web-based cursus dierenwelzijn

De gemiddelde vrijwilliger bij de Dierenbescherming wordt geschat op MBO niveau 2 of 3. De cursus wordt daarom op dit niveau afgestemd. Om aan alle wensen tegemoet te komen, is gekozen voor de ontwikkeling van een interactieve web-based cursus. Het grote voordeel hiervan is,dat niet alle lesstof klassikaal behandeld hoeft te worden. Uiteraard zijn daar wel mogelijkheden voor. Met behulp van praktijkgerichte voorbeelden en casussen zal de cursist zich de theorie over dierenwelzijn eigen maken. De cursus is eind 2011 klaar en wordt voor het onderwijs toegankelijk gemaakt via het Dierenwelzijnsweb.

Onderwerpen cursus

Met de cursus wordt het begrip dierenwelzijn concreter gemaakt, alsmede ook het begrip ethiek. Er worden handvatten aangereikt om respectvol en kundig met dieren om te gaan. Er wordt niet specifiek naar een categorie dieren gekeken. Zowel landbouwhuisdieren, gezelschaps- en recreatiedieren, proefdieren en in het wild levende dieren, krijgen een plek in deze cursus. Onderwerpen die aan de orde komen zijn gedrag, gezondheid, voeding, stress, pijn, emoties, ethiek, houderij en wettelijk kader. Hiervoor worden een aantal modules gemaakt. Aan het eind van elke module is een toetsing, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt of de deelnemer voldoende kennis en inzicht heeft gekregen. Eerst moet een module worden afgerond voordat men verder kan gaan met een nieuwe module.


KIGO201009028


(Bron foto: Cursus Dierenwelzijn MBO)