Nieuws

Handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten geeft inhoud aan vakbekwaamheid

Experts op het vlak van (educatie) herpeten hebben de handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten opgesteld. De handleiding is basis voor het ontwikkelen van inhoudelijk sterke lespakketten, als keuzedeel binnen de dierverzorgingsopleidingen en cursorisch voor de detaillist.

Verplichte vakbekwaamheid

In paragraaf 3.2 van het Besluit houders van dieren staan bepalingen over bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren. Bedrijfsmatige activiteiten betreffen bijvoorbeeld de opvang, handelen in of fokken met gezelschapsdieren. Onder andere is het op grond van artikel 3.11 van het Besluit houders van dieren verplicht dat een beheerder van een inrichting waar bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren worden verricht, beschikt over een erkend bewijs van vakbekwaamheid. Ook moet de organisator van een tentoonstelling, beurs of markt, ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is met een bewijs van vakbekwaamheid (artikel 3.11, vierde lid, Besluit houders van dieren). Deze vakbekwaamheid moet gaan waarborgen dat enkel opgeleide mensen dieren kunnen, en mogen verhandelen. Om een bewijs van vakbekwaamheid te verkrijgen, moet de beheerder een examen met goed gevolg afleggen. De examinering moet zijn toegespitst op de diergroep waarmee hij gaat werken. De diergroepen zijn hond en kat, overige zoogdieren, vogels, vissen en herpeten (terrariumdieren).

Inhoud geven aan vakbekwaamheid

Voor elke diergroep zijn de extra eisen in een Certificeerbare Eenheid (CE) opgenomen. De inhoud van elke CE moet aangepast zijn aan de leerdoelen en extra eisen die in een brondocument staan. Het is van belang de leerdoelen in het brondocument eenduidig te vertalen, zodanig dat vakbekwaamheid daadwerkelijk inhoud krijgt en overal hetzelfde betekent. Een inhoudelijk sterk lespakket, als keuzedeel binnen de dierverzorgingsopleidingen en cursorisch voor de detaillist, zal een meer eenduidig kennisniveau opleveren. Dit zal ervoor zorgen dat meer dieren worden gehouden en verhandeld met de kennis die nodig is om dierenwelzijn te waarborgen.

Om tot uniforme en inhoudelijk sterke lespakketten voor herpeten te komen is een handleiding CE herpeten opgesteld. Een werkgroep bestaande uit 4 experts op het vlak van (educatie) herpeten - heeft in het kader van BOGO-kenniscirculatie project ‘Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren’ de leerdoelen uit het brondocument nader uitgewerkt. Het document is mede afgestemd met en getoetst bij Dibevo en kent de volgende hoofdstukken, op basis van benodigde kennis en kunde:

  1. Meest voorkomende en verhandelde herpeten;
  2. Dierenwelzijn;
  3. Wet-en regelgeving;
  4. Huisvesting
  5. Voeding;
  6. Voortplanting;
  7. Gezondheid;
  8. Informatie

In de handleiding worden naast leerinhoud en theorie, ook een aantal opdrachten beschreven. Hiermee kunnen cursisten laten zien dat ze de stof beheersen en/of dat ze werkwijzen, protocollen en handelingen bekwaam uit kunnen voeren.

In Memoriam Siebren Kuperus

Op 5 november 2015 is Siebren Kuperus bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Siebren heeft aan de handleiding meegeschreven. Hij studeerde aan hogeschool Van Hall Larenstein en was sinds 2004 als (kern)docent dier verbonden aan Terra Meppel mbo. We missen een collega en vriend met een enorme kennis van reptielen en amfibieën, en grote betrokkenheid bij het welzijn van dieren.

(Bron foto: Terra Meppel)