Nieuws

Hoe duurzaam is een vrijloopstal?

In de vrijloopstal van bedrijf Wiersma lopen en liggen de koeien op een composteringslaag van houtsnippers. De melkveehouder liet onderzoeken wat dat betekent voor dierenwelzijn, milieu en bedrijfsvoering.

Eind 2009 realiseerde melkveehouder Wiersma in Midwolde een vrijloopstal met een beluchtingssysteem. De koeien hebben er meer ruimte en worden niet belemmerd door boxafscheidingen. De gecombineerde lig- en loopruimte heeft een zachte bodem van houtsnippers, die met de mest van de koeien gecomposteerd wordt. Een beluchtingssysteem en het frezen van de bovenlaag stimuleren de compostering. De veranderingen in bedrijfsvoering en duurzaamheidsaspecten bij de vrijloopstal zijn in kaart gebracht door Wageningen UR Livestock Research.

Welzijn verbeterd

Het welzijn van de koeien op bedrijf Wiersma is bovengemiddeld, concluderen de onderzoekers. Er is meer rust in de stal, de koeien gaan sneller liggen en zijn schoner dan in ligboxenstallen. Ondanks de hoge bodemtemperatuur door compostering, hebben de koeien geen last van hittestress.

Broeikasgassen

Gekeken naar de broeikasgasemissies, scoort de compostbodem beter wat betreft ammoniakemissie (minder uitstoot ammoniak dan bij een ligboxenstal). De methaanemissie is eveneens lager, maar er is wel sprake van een hogere lachgasemissie vergeleken met een roostervloer.

Meer productie per koe

Sinds de nieuwe stal is sprake van een productiestijging per koe. Doordat de stal onderbezet is, zijn de jaarlijkse kosten hoger dan van een ligboxenstal met een diepstrooiselsysteem. Bij een volledige bezetting zijn de kosten vergelijkbaar volgens het rapport. Op langere termijn biedt de vrijloopstal economische voordelen door een langere levensduur van de koeien en geen mestafzetkosten.
Ongewenste micro-organismen

In het onderzoek is de stalbodem gecontroleerd op schadelijke of ongewenste micro-organismen. Daaruit blijkt dat er geen verhoogd risico is op bacteriën die mastitis veroorzaken (Klebsiella en E. coli). Wel is er een verhoogd risico op zogeheten thermofiele sporenvormers (warmteminnende bacteriën). ‘Het is nog onduidelijk of meer sporenvormers leidt tot economische schade of verminderde kwaliteit van eindproducten’ meldt het rapport.


(Bron foto: Still uit video Vrijloopstal Wiersma)

Publicaties

(2)