Nieuws

Huisvesting nertsen blijft aan regels gebonden

Voor nertsen gelden met ingang van 1 januari 2015 huisvestingsregels. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft hiertoe een wijziging van het Besluit houders van dieren in de Staatscourant gepubliceerd.

Nertsennormen Besluit houders van dieren

Door een samenloop van een rechterlijke uitspraak en een wetswijziging dreigden nertsen plotseling niet meer beschermd te worden. Huisvestingsnormen voor nertsen waren vastgelegd in een verordening die was opgesteld door het Productschap voor Pluimvee en Eieren. De Productschappen zijn echter op 1 januari 2015 opgeheven. Vooruitlopend hierop heeft het kabinet alle publieke taken van de Productschappen overgenomen, waaronder ook de regels omtrent huisvesting van dieren. Voor de nertsen werd echter een uitzondering gemaakt. Het was de bedoeling het houden van nertsen per 2024 volledig te verbieden. In de bijbehorende Wet verbod pelsdierhouderij waren voor de overgangstermijn ook de huisvestingsnormen overgenomen. Daardoor was opname van de nertsennormen in het Besluit houders van dieren niet nodig.

In mei stelde de rechtbank in Den Haag de wet echter buiten werking. De voorgenomen verplichte sluiting van de nertsenfokkerijen heeft voor de ondernemers in de sector grote financiële consequenties. Het was voor de rechtbank echter niet duidelijk of ze daar voldoende voor gecompenseerd worden. Dat zou op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wel moeten. Dijksma is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Maar omdat ze verwacht dat dat beroep nog enige tijd duurt dreigde het risico dat op 1 januari geen huisvestingsnormen voor de pelsdieren zouden gelden. Daarom heeft Dijksma ze toch maar laten opnemen in het Besluit houders van dieren.

Regels huisvesting en boetes

Met de wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen, zijn eisen vastgelegd ten aanzien van onder andere leefruimte, nestboxen, de bezetting per leefruimte en de verrijking van de leefruimte. Tevens is een meldplicht aan nertsenhouders opgelegd. Met onderhavige regeling is vastgesteld hoe hoog de bestuurlijke boete zal zijn voor overtreding van deze genoemde bepalingen overtreden worden. Daartoe is elk artikel ingedeeld in een bepaalde boetecategorie.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)