Nieuws

Humaan beheer van exotische dieren

(© Kennisnetwerk Invasieve Exoten)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Invasieve dieren
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Invasieve exotische dieren vormen een bedreiging voor de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Om de verspreiding van invasieve exoten zoveel mogelijk te voorkomen moeten maatregelen worden getroffen. Hiervoor moeten soms dieren gedood worden. Hoe pak je dat aan in de praktijk om onnodig leed bij het dier zo veel mogelijk te voorkomen? Onder leiding van het IUCN is een handleiding opgesteld die terreinbeheerders kan ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen.

Achtergrond

De EU heeft een lijst (Unielijst) samengesteld van invasieve soorten die ergens in Europa voorkomen en schade veroorzaken of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Het bezitten, verhandelen, kweken, transporteren en importeren van deze soorten is in de hele EU verboden. Het is de taak van de lidstaten om deze soorten, waar mogelijk, uit te roeien in het wild. Als uitroeien niet lukt, moeten de lidstaten de soort beheren en de nadelige effecten zoveel mogelijk beperken. Invasieve exotische diersoorten zijn niet beschermd, maar het is niet zonder meer toegestaan deze dieren te doden. Om een dier te doden moet er een aantoonbaar belang zijn. Wanneer wordt overgegaan tot het doden van een dier, dan moet stress, pijn en onnodig leed bij het dier zo veel mogelijk voorkomen worden.

Wat is diervriendelijk doden?

Om de lidstaten te ondersteunen bij die vraag, heeft de Europese Commissie een handleiding opgesteld, onder leiding van de IUCN: “Manual for the management of vertebrate invasive alien species of Union concern, incorporating animal welfare”. In dit naslagwerk zijn de internationale wetenschappelijke inzichten en adviezen van experts verwerkt. Het geeft onder meer voor 22 gewervelde dieren van de Unielijst een overzicht van:

  • toe te passen technieken;
  • kosteneffectiviteit van deze technieken;
  • de internationale standaarden en regelgeving;
  • het kader ter evaluatie van de humaniteit van maatregelen.