Nieuws

Jacht moet maatschappelijk doel dienen

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken staat niet achter het voorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren om de jacht te verbieden. Wel vindt zij dat de jacht een maatschappelijk doel moet dienen.

Initiatiefnota sluiting jacht

In haar initiatiefnota stelt Marianne Thieme dat het doden van dieren zonder maatschappelijk nut of maatschappelijke noodzaak niet meer van deze tijd is en dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de jacht, alleen voor het genoegen van de jager. Daarom stelt zij voor om het doden van dieren in Nederland zonder noodzaak te beëindigen, door het schrappen van de jacht in het wetsvoorstel natuurbescherming en – vooruitlopend daarop – de sluiting van de jacht op grond van de Flora- en faunawet. Ter onderbouwing van haar voorstel stelt Thieme dat jacht op gespannen voet staat met de intrinsieke waarde van dieren, dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de jacht, dat jacht een negatief effect heeft op natuurwaarden en dat jacht leidt tot ernstig leed voor dieren.

Maatschappelijke noodzaak

Staatssecretaris Dijksma is het met Thieme eens dat het doden van dieren louter voor het genoegen van een jager, zonder maatschappelijke noodzaak niet acceptabel is. Dat schrijft Dijksma aan de Tweede Kamer. Ze vindt dat de jacht, mede vanwege de intrinsieke waarde van het dier, een maatschappelijk doel moet dienen. In het gewijzigde wetsvoorstel natuurbescherming wordt om die reden geregeld dat de jacht – alleen op eend, fazant, houtduif, haas en konijn – moet plaatsvinden overeenkomstig een van te voren opgesteld afschotplan dat onderdeel uitmaakt van het faunabeheerplan. Verder voorziet het wetsvoorstel in regels die waarborgen dat ernstig leed bij dieren als gevolg van de jacht worden voorkomen.

Bestrijding

Dijksma benadrukt dat niet alleen het afschot in het kader van de jacht, maar ook afschot in het kader van de bestrijding van dieren die schade veroorzaken voor grondgebruikers en in het kader van het beheer van populaties, alleen mag plaatsvinden als er sprake is van een maatschappelijk belang. Ook dient daarbij te worden gehandeld volgens een afschotplan.


(Bron foto: Wikimedia, Dirk-Jan kraan)