Nieuws

Kansen voor innovatie in melkvee- en varkenshouderij

Een toekomstig duurzame melkvee- en varkenshouderijsector is mogelijk, blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. De belangrijkste benodigde innovaties zijn een ‘managementinformatiesysteem’ en ‘het vermarkten van toegevoegde waarde’.

Duurzame melkvee- en varkenshouderij

Voor een toekomstbestendige landbouw zullen innovaties nodig zijn waardoor de landbouw ook in de toekomst een economisch vitale sector kan blijven en kan voldoen aan maatschappelijke eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, dierenwelzijn en productveiligheid. Het ministerie van Economische Zaken heeft het LEI Wageningen UR opdracht gegeven om inzicht te verschaffen in de kansen en eventuele knelpunten voor duurzame innovaties in de melkveehouderijsector bij verdergaande schaalvergroting en die voor de varkenshouderij bij stijgende voerprijzen. Dit is gedaan op basis van een systeembenadering en vanuit het ondernemersperspectief. Voor het perspectief van de ondernemer is het huidige innovatiegedrag gemeten via een enquête (LEI Innovatiemonitor) en vervolgens zijn de ondernemers in de sector gevraagd (in twee workshops) naar hun mening over de benodigde innovaties gegeven de trend en de kansen en knelpunten die zij daarbij zien.

Vermarkten toegevoegde waarde

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat blijkt dat een toekomstig duurzame melkvee- en varkenshouderijsector mogelijk is. Hiervoor zijn (persoonlijke) managementinformatiesystemen van cruciaal belang. Toepassing van deze systemen kan duurzame productiemethoden transparant maken voor de maatschappij. Hierdoor kan de toegevoegde waarde van duurzaam geproduceerde producten makkelijker worden vermarkt. Tegelijkertijd bieden de systemen mogelijkheden voor een betere voerconversie, en minder ziekte en uitval, zodat de gewenste maatschappelijke, milieu en economische effecten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Beeld positiever voor melkveehouderij

De toekomstmogelijkheden voor de melkveehouderij zijn positiever dan die voor de varkenshouderij. De kansen voor innovatie zijn in de melkveehouderijsector groter dan die in de varkenshouderij. Dit komt vooral doordat er in de melkveehouderij meer mogelijkheden voor financiering zijn. Er wordt meer verdiend in de melkveehouderij en de solvabiliteit is in de melkveehouderij over het algemeen groter door de aanwezigheid van grond. Van de varkenssector wordt een somberder beeld geschetst. Dit komt niet alleen uit de workshop maar ook uit de innovatiemonitor naar voren. Ook modelberekeningen laten zien dat de kosten ook bij de huidige (nog relatief lage) voerprijzen niet door alle ondernemers worden goedgemaakt.


(Bron foto: Wageningen UR)