Nieuws

Kringlooplandbouw centraal in landbouwbegroting

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Kringlooplandbouw
  • Interessant voor
    Veehouder, Akkerbouwer
Bekijk de bronnen
In de begroting van het ministerie van LNV voor 2020 - ruim € 1,4 miljard - staat de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij centraal. Ook voor het GroenPact, waarvoor € 4,5 miljoen is begroot, zijn de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven leidend.

De begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overschrijdt in 2020 1,4 miljard euro. Dat geld is nodig voor projecten die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw. De huidige stikstofdiscussie maakt duidelijk dat de omslag hard nodig is. Landbouw en natuur moeten meer in balans komen. Nederland moet niet langer voedsel produceren tegen zo laag mogelijk kostprijzen, maar zuiniger omgaan met grondstoffen, met minder verspilling en een beter hergebruik van grondstoffen. Ook moet de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk beperkt worden. Een belangrijke randvoorwaarde in die transitie is dat een boer een fatsoenlijke boterham moet kunnen blijven verdienen, zo is te lezen in de begroting.

Verduurzaming

Een van de aandachtsgebieden is de bodem. In het Nationaal Programma Landbouwbodems, zoals verwoord in de bodemstrategie, werkt het ministerie van LNV met partners aan een duurzaam beheer van alle Nederlandse landbouwbodems in 2030. Duurzaam bodembeheer leidt tot een betere bodemvruchtbaarheid en duurzamer geteelde gewassen. Het is de basis voor een goede waterkwaliteit, biodiversiteit en het draagt met de vastlegging van koolstof bij aan de klimaatopgave.

Om de varkenshouderij te verduurzamen heeft het kabinet € 180 miljoen gereserveerd voor het saneren van varkenshouderijen. Daarnaast is € 60 miljoen voor veehouders die juist toekomstgericht willen innoveren. Als uitvoering van het klimaatakkoord, komen er middelen beschikbaar voor boeren in veenweidegebieden. Door nieuwe en minder intensieve vormen van landgebruik en veehouderij toe te passen kunnen zij bodemdaling tegen gaan en zo de uitstoot van CO₂ beperken. Hiervoor staat € 79 miljoen op de begroting. Voor het programma Kas als energiebron is € 26 miljoen gereserveerd en voor energiezuinige glastuinbouw is € 52,9 miljoen beschikbaar.

Kennis en innovatie

Om de transitie naar kringlooplandbouw te ondersteunen, wil het kabinet investeren in de kennis- en innovatiekracht op het gebied van duurzame landbouw. Boeren en tuinders worden gestimuleerd om kennis op te doen, innovaties toe te passen en van elkaar te leren. Daarvoor wordt Groen Kennisnet (GKN) in 2020 omgevormd naar een interactief digitaal platform zodat nieuwe inzichten sneller beschikbaar komen voor boeren. Voor kennisontwikkeling en innovatie is € 81,8 mln. beschikbaar. Daarvan is € 58 mln. bestemd voor toegepast onderzoek door Wageningen Research. Daarnaast wordt circa € 17,8 mln. uitgetrokken voor onderzoek ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, beantwoording van Kamervragen en politieke besluitvorming.

Voor GroenPact is € 4,5 mln. beschikbaar. In het GroenPact wordt samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen gewerkt aan de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, vernieuwing van het onderwijs en innovaties in de praktijk. De maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven, zijn daarbij leidend. In het nieuwe dossier 'Kringlooplandbouw' op Groen Kennisnet kun je meer lezen over dit onderwerp.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn blijft in 2020 ook een belangrijk thema voor LNV. Er komt een wettelijk verbod voor het vervoer van vee tijdens extreme hitte. Ook zet minister Schouten zich in voor betere handhaving op het dierenwelzijn. Zo is er aandacht voor kortsnuitige honden, dat zijn hondensoorten waarbij in fokkerijen steeds vaker ernstige schedel- en snuitafwijkingen voorkomen. Dit leidt vaak tot problemen in de ontwikkeling en het gedrag van de honden en vormt het daarmee een groot gezondheidsrisico.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(7)