Nieuws

Landelijke chip- en registratieplicht voor katten op komst

Samenvatting
  • Onderwerp
    Invoeren landelijke chip- en registratieplicht voor katten
  • Interessant voor
    provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn- en zwerfkattenorganisaties, faunabeheerders
Meer informatie
Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil chippen en registreren van katten landelijk verplicht gaan stellen. Doel van de maatregel is om gevonden katten vaker en sneller met hun eigenaar te kunnen herenigen en om de aanpak van zwerfkatten zonder eigenaar te steunen.

Er zijn relatief weinig cijfers over het aantal huiskatten in Nederland. Naar schatting zijn het er ongeveer 2,9 miljoen. Tot de huiskatten behoren alle gehouden katten met een (vermeende) eigenaar, inclusief schuurkatten en vermiste huiskatten. Jaarlijks worden meer dan 60.000 katten als vermist opgegeven. Voor het aantal zwerfkatten - katten die volledig vrij rondzwerven, en waarvoor dus geen eigenaar aansprakelijk is - lopen de schattingen sterk uiteen.

Verkenning

In het commissiedebat Dierenwelzijn van 20 april 2022 (Kamerstuk 28 286, nr. 1256) heeft de voorganger van minister Adema toegezegd de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen, inclusief chipplicht, rondom loslopende huis- en zwerfkatten te verkennen. Naar aanleiding hiervan heeft hij met meer dan 30 belanghebbende partijen, waaronder provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn-, en zwerfkattenorganisaties en faunabeheerders, een verkenning uitgevoerd.

In de verkenning zijn de uitkomsten over huiskatten mét eigenaar en over zwerfkatten zonder eigenaar afzonderlijk uitgewerkt. De verkenning toont dat loslopende huiskatten en zwerfkatten problemen met zich meebrengen zoals overlast, predatie, zoönose-risico's (zoals toxoplasma), en dat het niveau van welzijn van deze katten minder is ten opzichte van gehouden katten. Huiskatten kunnen daarnaast kwijtraken en verwilderen, hetgeen leidt tot welzijnsrisico’s, opvangkosten voor gemeenten (zo’n 4,8 miljoen euro per jaar) en opvangorganisaties en aanwas van nieuwe zwerfkatten. De mogelijke oplossingsrichtingen, zoals beschreven in de verkenning, richten zich onder andere op vrijwillige maatregelen zoals het stimuleren van verantwoord houderschap, TNRC (Trap, Neuter, Return, Care) en een landelijke chipplicht.

Besluit

De minister komt op basis van de verkenning tot het besluit een landelijke chip- en registratieplicht in te voeren. Een chipplicht zorgt ervoor dat katten vaker en sneller herenigd worden met hun eigenaar. Een gechipte kat predeert ook, maar een chipplicht zorgt ervoor dat alle eigenaren aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid bij predatieoverlast (in natuurgebieden) en hun zorgplicht bij opvangkosten in relatie tot hun kwijtgeraakte kat. In combinatie met een kortere opvangperiode kan dit gemeenten, asielen en zwerfkattenorganisaties veel geld besparen. Daarnaast ondersteunt een chipplicht de aanpak van zwerfkatten, omdat men na het vangen duidelijker onderscheid kan maken tussen huiskatten, vermiste katten met eigenaar en zwerfkatten.

Invoering chipplicht

Een landelijke chip- en registratieplicht zal nog verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden op uitvoering, handhaafbaarheid en kosten. De minister gaat hiertoe onder andere met gemeenten in overleg. Daarbij zal ook gekeken worden op welke termijn een landelijke chipplicht ingevoerd kan worden. Belangrijk aandachtspunt is de inzage in de registratiedata door onder andere terreinbeheerders en asielen, wat van belang is voor het behalen van het volledige potentieel. Het is nog onbekend in hoeverre inzage toegestaan en gewenst is.

Bron introfoto: huiskat (©Doris Metternich via Pixabay)

Publicaties

(2)