Nieuws

LNV Minister Staghouder schetst beoogde dierenwelzijnsbeleid voor de komende jaren

Parkhuisvesting vleeskonijnen
WUR (Copyright)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijnsbeleid
  • Interessant voor
    Dierverzorgers en gemeenten
Meer informatie
Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer afgelopen week geïnformeerd over de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen rondom welzijn van gezelschaps- en productiedieren.

In dit bericht worden de grote lijnen van het beoogde welzijnsbeleid van de nieuwe minister geschetst. Zie "Verzamelbrief Dierenwelzijn" voor details over de moties en toezeggingen, alsmede evaluaties van twee zienswijzen van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de evaluatie van het Landelijke Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Ook zijn alle bijlages bij de verzamelbrief te vinden als bronnen bij dit bericht.

Gezelschapsdieren

Minister geeft aan zich de komende jaren in te zetten om het welzijn van gezelschapsdieren verder te verbeteren. Hij vindt het belangrijk dat dieren fysiek en mentaal gezond zijn. Om dit doel te bereiken gaat hij beleid (door)ontwikkelen op de volgende twee aspecten:

1) de behoeften van het dier: het is belangrijk dat volwaardig rekening wordt gehouden met de lichamelijke en gedragsmatige behoeften van de dieren die wij houden. Daarom werkt de minister aan de zogenoemde huis- en hobbydierenlijst, waarin dit aspect meegewogen wordt. Met deze lijst staat niet alleen het welzijn van de dieren voorop, maar ook de veiligheid van de mens. Daarnaast wordt bekeken hoe het beleid ter bevordering van het fokken van fysiek en mentaal gezonde honden en katten verstevigd kan worden. Ook krijgt de handel in gezelschapsdieren en het terugdringen van bijtincidenten de nodige aandacht.

2) de rol en verantwoordelijkheid van de eigenaar (verantwoord houderschap). De eigenaar heeft grote invloed op de fysieke en mentale gezondheid van het dier. Dit loopt als een rode draad door het beleid voor gezelschapsdieren. Een (toekomstig) eigenaar moet weten welke behoeften een dier heeft om te kunnen zorgen voor de juiste verzorging, omstandigheden en opvoeding van zijn dier. Dit begint al voordat een dier wordt aangeschaft. Eigenaren zouden een bewuste afweging moeten maken ten aanzien van diersoort, ras, beschikbare ruimte, tijd en financiële middelen, mate van ervaring die ze hebben en allerlei andere zaken voordat ze overgaan tot de aanschaf van een dier.

Moties en toezeggingen productiedieren

De Europese Commissie is begonnen met een evaluatie en herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving als onderdeel van de Farm to Fork strategie en daarmee de Europese Green Deal. De Commissie wil de regelgeving aanpassen aan de laatste wetenschappelijke kennis, de reikwijdte verbreden en de handhaafbaarheid verbeteren. De minister is blij met deze evaluatie en beoogde herziening. Het dierenwelzijn in de Europese Unie is sinds de invoering van de eerste regels voor dierenwelzijn in 1986 weliswaar verbeterd, maar hij ziet nog ruimte voor verdere verbetering. De laatste substantiële aanpassing van bepaalde onderdelen van de EU dierenwelzijnsregelgeving is al van meer dan vijftien jaar geleden. In de Kamerbrief deelt de minister zijn inzet voor deze herziening.

Meer informatie

(8)
Verzamelbrief dierenwelzijn, Rijksoverheid, 2022 Reactie ministerie van Justitie en Veiligheid op verkenning gezamenlijke trainingschool, ministerie van Justitie en veiligheid, 2021 Reactie Ministerie van Defensie op verkenning gezamenlijke trainingsschool, ministerie van Defensie, 2021 DNA-profiel bijtende honden. Onderzoek naar de mogelijkheden van een DNA-databank voor het terugdringen van bijtincidenten, Universiteit Utrecht, 2020 Implementatie van een DNA-databank voor honden : van randvoorwaarden en kosten naar een praktische toepassing, Universiteit Utrecht, 2022 Effectief en efficiënt, maar ook onbenut potentieel; Beleidsevaluatie LICG 2017-2021, Berenschot Groep, 2021 Intrinsiek belangrijk. Een stappenplan voor de belangenafweging rond de intrinsieke waarde van het dier, Universiteit Utrecht, 2022 Plan van aanpak voor hittestress bij landbouwhuisdieren, ministerie van LNV, 2022