Nieuws

Meer aandacht voor antibioticagebruik kleine veehouderijsectoren

Hoewel het gebruik van antibiotica bij vier grote veehouderijsectoren verder gedaald is in 2013, blijkt dat het gebruik in de vleeskonijnensector nog wel de nodige aandacht vraagt. Antibioticagebruik in deze sector is nog zeer hoog en er is nog een forse reductie nodig.

Verdere daling antibioticagebruik grote sectoren

In juni 2014 heeft de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) haar rapport over het gebruik van antibiotica over 2013 gepubliceerd. Het belangrijkste resultaat uit deze rapportage betreft een verdere daling in het gebruik van antibiotica. De daling ten opzichte van 2009 is bijna 58%. Het doel, 50% reductie ten opzichte van het gebruik in 2009, is hiermee ruimschoots behaald.

Quickscan Melkveehouderij

De NVWA heeft in 2013 een quickscan antibioticagebruik in de melkveehouderij uitgevoerd. De gegevens hebben betrekking op het jaar 2012. Er zijn 100 melkveebedrijven bezocht, waarbij 78 dierenartsenpraktijken zijn betrokken. Uit de quickscan komt een positief beeld naar voren. De NVWA constateert dat dierenartsen bij het voorschrijven van antibiotica in de melkveehouderij zorgvuldig en restrictief zijn. Er zijn geen grote afwijkingen gevonden. Het beeld komt overeen met de gegevens van de SDa voor de melkveehouderij.

Vleeskonijnensector

De overheid vindt het ook belangrijk zicht te krijgen op het gebruik van antibiotica in de kleine sectoren. In navolging van de schapen- en geitensector - waarbij de eerste resultaten uitwijzen dat het antibioticagebruik relatief laag is - is de vleeskonijnensector onder de loep genomen. Deze bestond in Nederland in 2012 uit 60 bedrijven met in totaal 43.000 voedsters (zoogkonijnen). De vleeskonijnensector registreert vrijwillig het gebruik van antibiotica via de website van de antibioticawijzer. Over het gebruik in 2012 zijn de gegevens door LEI-Wageningen UR verzameld. In totaal heeft 62% van de konijnenbedrijven de wijzer ingevuld. Deze vertegenwoordigen 88% van het aantal voedsters. Het blijkt dat het antibioticagebruik zeer hoog is met een grote bedrijfsvariëteit. 85% van de antibiotica betreft eerste keuzemiddelen, 14% betreft tweede keuzemiddelen. Gebruik van derde keuzemiddelen komt bijna niet voor.

Het gebruik in deze sector moet vanuit het oogpunt van volksgezondheid en een duurzame dierhouderij fors worden gereduceerd. De sector deelt deze mening en werkt aan een plan van aanpak voor vermindering van het antibioticagebruik, onder andere via een sectordekkende registratie van het gebruik. De NVWA zal deze herfst een quickscan uitvoeren in de vleeskonijnensector, waarmee het voorschrijfgedrag van dierenartsen nader in beeld wordt gebracht.


(Bron foto: LEI Wageningen UR)

Publicaties

(5)