Nieuws

Meer ruimte voor wilde dieren

Uit de resultaten van een door Natuurmonumenten georganiseerde enquête komt naar voren dat veel mensen meer ruimte voor wilde dieren in de natuur willen. Ook willen ze vaker wild kunnen zien. Afschot wordt geaccepteerd bij ernstig lijden van de dieren.

Enquête en regionale debatten

Dit najaar startte Natuurmonumenten een online enquête over groot wild in Nederland. Het startschot werd gegeven in september met een debat in Amsterdam. Later in het najaar werden ook nog zeven regionale debatten georganiseerd.

De natuur bepaalt, tot op zekere hoogte

Ruim 40.000 mensen vulden de enquête in. Een van de belangrijke uitkomsten was dat veel mensen vinden dat de natuur zelf bepaalt hoeveel dieren er kunnen leven. Sterven door honger is tot op zekere hoogte acceptabel, maar bij uitzichtloos lijden moet een boswachter kunnen ingrijpen door en dier af te schieten. Preventieve afschot om de hongerdood te voorkomen vindt men niet acceptabel. Een breed gedeelde mening is dat er meer ruimte moet worden gegeven aan de natuur. Wel wil men graag de mogelijkheid hebben de dieren ook te zien.

Niet schieten voor verkeersveiligheid

Bijna 70% van de mensen die de enquête invulden was tegen jacht in het kader van de preventie van verkeersongelukken met wild. Men ziet meer in preventieve maatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid. Ook afschot om schade voor de landbouw te verminderen is voor de meeste respondenten niet acceptabel. Alleen uitzichtloos lijden van een dier is volgens de overgrote meerderheid een goede reden voor afschot.

Agenda Wilde Dieren

Op basis van de uitkomsten van de enquête en de debatten aangevuld met ervaringen in de organisatie is een ‘Agenda Wilde Dieren’ opgesteld. De agenda richt zich op herten, wilde zwijnen en reeën. Meer ruimte voor leefgebieden voor grote dieren waarbij er veel aandacht moet zijn voor het voorkomen van schade bij boeren en anderen is een van de uitgangspunten. Daarnaast moeten in enkele grote gebieden natuurlijke processen meer de ruimte krijgen. Vanuit deze uitgangspunten wil Natuurmonumenten voor elkaar krijgen dat meer mensen vaker grote dieren te zien krijgen en dat dieren meer de ruimte krijgen. Populaties moeten natuurlijker worden en overlast in aangrenzende gebieden moet via maatwerk opgelost worden.

Reacties

Op haar website stelt de Dierenbescherming dat zij blij is dat de uitslag van de enquête positief uitvalt voor grote hoefdieren als paarden en herten. Er is veel steun voor afschot van wilde dieren bij uitzichtloos lijden (reactief beheer). Dat Natuurmonumenten aangeeft voorstander te zijn van het opnemen van dierenwelzijnsorganisaties bij het faunabeleid en de uitvoering ervan stemt de Dierenbescherming ook tot tevredenheid. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) is blij dat Natuurmonumenten het beheer van grofwild op de publieke agenda heeft gezet. Ook juicht de organisatie de initiatieven van Natuurmonumenten toe om te komen tot meer ruimte voor grofwild, mits andere belangen meegenomen worden in de beslissingen en het beheer. De KNJV stelt ook graag haar expertise beschikbaar op het gebied van wildbeheer.


(Bron foto: Natuurmonumenten)

Links

(7)