Nieuws

Melkveehouders testen concept ‘natuurlijk omgaan met melkvee’

In augustus is het project 'Quality handling in de melkveehouderij' gestart. Drie Brabantse melkveehouders zoeken een betere aansluiting bij het natuurlijke gedrag van de koe. Doel is te komen tot een beter bedrijfsrendement en een beter dierenwelzijn.

Twee trainingsdagen en plan van aanpak

In 2 trainingsdagen met de drie deelnemende melkveehouders is er zowel theoretisch als in de praktijk gekeken naar o.a. het natuurlijk gedrag van de koe, de interactie van koeien met hun omgeving, het ontstaan en het effect van stress, leergedrag en leerprincipes, het effect van positief/negatief omgaan met de koeien en het verplaatsen/opdrijven van koeien. Aan de hand van de trainingen en een bedrijfsbezoek is vervolgens per bedrijf een plan van aanpak vastgesteld, met de punten die de veehouder gaat oppakken en uittesten.

Monitoring

Monitoring van de proef gebeurt door studenten van Hogeschool VHL Leeuwarden. Inmiddels is een eerste observatie op de 3 bedrijven uitgevoerd (0-meting) en deze zal eind januari herhaald worden. Tevens is er door de studenten een enquête onder studiegenoten met een melkveebedrijf uitgezet, waarbij er geïnventariseerd wordt hoe de veehouders omgaan met hun vee. Tegelijkertijd wordt aan de hand van de uitkomsten en bevindingen een concept ontwikkeld voor de training ‘Natuurlijk omgaan met melkvee’, inclusief het meetbaar maken van veranderingen in de omgang met vee en/of een aangepaste bedrijfsvoering.

De koe centraal

  • Opdrijven van kalveren en koeien: Aanleren van stressvrij verplaatsen van koeien middels de juiste opdrijfprincipes. Voor een optimaal resultaat wordt hier op een jonge leeftijd mee begonnen. Het trainen van de dieren wordt ingepast in het dagelijkse werk door bijvoorbeeld tijdens het opstrooien even een korte oefening met de dieren te doen. Eén veehouder gaat uittesten of het lukt om middels een fluitsignaal en beloning (brok) de koeien sneller in de melkstal te krijgen;
  • Verbeteren sociale interactie: Eén van de veehouders gaat de indeling van de hokken voor de kalveren aanpassen waardoor de kalfjes eerder in een groep geplaatst gaan worden. Dit om beter te kunnen voldoen aan de behoefte van de kalfjes tot sociale interactie. Ook zal het eerder introduceren van vaarzen in de kudde melkkoeien, inclusief meedraaien in de melkstal, uitgetest worden. Dit geeft de dieren de kans om rustig te wennen en hun plekje in de rangorde te vinden;
  • Inrichting stal: Eén van de veehouders gaat bekijken of hij een afkalf hok kan creëren. Een apart 'extra zorg' hok, in het zicht van de kudde, geeft maximaal comfort, geen competitie voor voer/water en korte melktijden, waardoor stress voor koe en kalf gereduceerd wordt.  Daarnaast wordt ook gekeken of dode hoeken in de stal weggenomen kunnen worden. Niet van elkaar weg kunnen lopen geeft heel veel sociale onrust en stress, en kan tot verwondingen leiden;
  • Externen op het bedrijf: Er komt extra toezicht op en aansturing van externen, zodat zij begeleid worden in de manier van omgaan met het vee zoals de veehouder het wil.  Klauwbekappers, bijvoorbeeld, kunnen soms op een totaal andere, niet stressvrije manier omgaan met de koeien.

Het project is een samenwerking tussen 3 melkveehouders (aanvragers), V-Instinct, Wageningen UR Livestock Research, Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk, Cow Signals ® training company-Vetvice, en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project wordt ondersteund door Stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Noord Brabant) en door eigen bijdrages van de deelnemers.


(Bron foto: V-Instinct)