Nieuws

Netwerk Gezelschapsdieren: van en met elkaar blijven leren

Op donderdagmiddag 3 december organiseerde het Netwerk Gezelschapsdieren op Groenhorst Barneveld een studiemiddag voor docenten gezelschapsdieren in de groene onderwijskolom. Het accent van de middag lag op vakbekwaamheid en het borgen van een organisatie en kennisinfrastructuur rondom gezelschapsdieren.

Netwerk gezelschapsdieren

De gangbare subsidiestromen voor kennisuitwisseling, onderwijsinnovatie en lesstofontwikkeling binnen het Groen Onderwijs worden momenteel afgebouwd als gevolg van een terugtredende overheid. In het OVP (OnderwijsVernieuwingsProgramma) Dier ligt de nadruk nu op de transitie van de oude kennisinfrastructuur naar een nieuwe kennisstructuur, om het proces en het netwerk rondom kenniscirculatie te borgen. Voor de veehouderij wordt ernaar gestreefd om dit via centra zoals CIV's en CoE Agrodier te borgen. Voor andere sectoren zoals paarden en gezelschapsdieren ontbreken dergelijke centra en is het nog niet duidelijk wat hiervoor in de plaats komt. Voor gezelschapsdieren is dit schooljaar het Netwerk Gezelschapsdieren actief in het kader van OVP Dier. Het netwerk wil tot een organisatie en kennisinfrastructuur rondom gezelschapsdieren komen die voldoende stevig is voor continuïteit. Dit betekent dat samenwerking binnen de onderwijskolom vmbo-mbo-hbo-wo van belang is, maar vooral ook de samenwerking met bedrijfsleven en onderzoek. Hiertoe zal een nieuw business model moeten komen, met nieuwe subsidiestromen.

Studiedagen

Belangrijke activiteiten van het netwerk dit schooljaar om elkaar te vinden en belangrijke informatie uit te wisselen zijn het organiseren van twee studiedagen. De eerste vond op 3 december plaats. Belangrijk onderdeel van deze eerste studiedag was het geven van een goede helicopterview van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor bedrijfsmatige houders van gezelschapsdieren, en hoe deze in te passen zijn in het dag- en cursusonderwijs. Jan Willem Zijlker, beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken, deed de aftrap en gaf een schets van het ontstaan en opbouw van het besluit Houders van dieren. Hij zoomde hierbij met name in op bedrijfsmatigheid en vakbekwaamheid. Sabine van Tricht van Groenhorst Barneveld lichtte toe hoe de nieuwe vakbekwaamheidseisen vorm kunnen krijgen in opleidingen en cursussen. Namens de Groene Norm heeft Jan Jacobs (Helicon) een toelichting gegeven op het landelijk kennis- en vaardigheidsexamen voor cursisten uit bedrijfsleven en voor leerlingen BOL en BBL dat samen met Cito wordt ontwikkeld. Dit betreft een examen voor elk van de vijf Certificeerbare Eenheden waarin de extra eisen zijn opgenomen, namelijk voor de diergroepen: honden en katten, overige zoogdieren, vogels, vissen en herpeten.

Van en met elkaar leren

Marko Ruis, docent-onderzoeker dierenwelzijn bij Wageningen UR Livestock Research en hogeschool Van Hall Larenstein, gaf een overzicht van het Dierenwelzijnsweb, als kennis- en communicatie-platform waar docenten elkaar kunnen vinden. Dit platform kan in samenwerking met Groen Kennisnet - Groen Kennisnet brengt een nieuwsbrief rondom gezelschapsdieren uit - verder uitgebouwd worden tot een (digitale) ontmoetingsplaats rondom gezelschapsdieren voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Een mooi recent voorbeeld van samenwerking is de handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten die in collectief verband van scholen, onderzoek en werkveld is ontwikkeld, en die toegankelijk is op het Dierenwelzijnsweb. Het is wel een grote uitdaging om dit soort samenwerkingen te blijven realiseren nu de collectieve (groene plus) middelen verdwijnen.

Op het Dierenwelzijnsweb zullen regelmatig polls uitgezet worden om de wensen van betrokkenen in het netwerk te inventariseren. Begin volgend jaar wordt een kernteam van docenten opgezet als ‘hart van de organisatie’.

Benjamin Mee

De studiemiddag werd afgesloten met een boeiende lezing van Benjamin Mee. Benjamin Mee is directeur van Dartmoor Zoo, en was te gast op Groenhorst Barneveld. Hij sprak over het bijzondere verhaal achter de film "We bought a zoo", met in de hoofdrollen Matt Damon en Scarlett Johansson.

De volgende studiedag is voorzien voor 10 maart 2016. Beoogd onderwerp van deze studiedag is (honden)fokkerij, in aansluiting bij het nieuwe Fairfok beleid.

(Bron foto: hogeschool Van Hall Larenstein)

Publicaties

(4)