Nieuws

Nieuw actieplan moet brandveiligheid bestaande stallen verbeteren

Het omkomen van dieren bij stalbranden is een belangrijk maatschappelijk issue. Een stalbrand heeft daarnaast een grote impact op de boer en zijn gezin en de betrokken hulpverleners. In het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 ligt de nadruk op het brandveiliger maken van bestaande stallen.

Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012–2016

Het nieuwe actieplan is een vervolg op het eerdere Actieplan Stalbranden 2012–2016. De afgelopen jaren zijn onder andere de wettelijke eisen voor nieuwe stallen aangescherpt, is het bewustzijn van veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot, en is de registratie en het onderzoek van stalbranden verbeterd. De inspanningen van de afgelopen jaren hebben echter nog niet geleid tot minder stalbranden en dierlijke slachtoffers. Uit de evaluatie van het eerste actieplan blijkt dat goede stappen zijn gezet om stallen brandveiliger te maken, maar dat onverminderd doorgewerkt moet worden aan brandpreventie en bewustwording. De Dierenbescherming, Brandweer Nederland, Het Verbond van Verzekeraars en LTO Nederland in nauwe samenwerking met de POV (Producenten Organisaties Varkenshouderij) continueren daarom de samenwerking om stallen brandveiliger te maken. In het nieuwe actieplan ligt de nadruk op het brandveiliger maken van bestaande stallen.

Meer focus op bestaande stallen

Bij de totstandkoming van het nieuwe actieplan is nauw samengewerkt met de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en zijn de dierlijke sectoren nadrukkelijk zelf meer aan zet om voor hun sector actief aan brandveiligheid te werken. Er wordt een groot aantal acties uitgezet om brandveiligheid te vergroten, via de volgende zes programmalijnen;

  1. Brandveiligere stallen: het brandveiliger maken van bestaande stallen;
  2. Een brandveiligere bedrijfsvoering: bewustwording;
  3. Beheersbaarheid van stalbranden: als de brand er eenmaal is, is deze te beheersen;
  4. Registratie en oorzaken van stalbranden: verzameling en behoud van data;
  5. Onderzoeksvragen: initiatieven en onderzoeken die bijdragen tot brandveiligere veestallen;
  6. Communicatie en vertaling naar de praktijk.

Verplichte periodieke elektrakeuring

Onderdeel van het plan zijn de opgaven uit het regeerakkoord op het gebied van elektrakeuringen en bestrijding van knaagdieren. Deze zijn inmiddels door de sectoren opgepakt. De varkens-, pluimvee-, en kalversector hebben al periodieke elektrakeuringen opgenomen in hun ketenkwaliteitssysteem. Dat betekent dat voor het overgrote deel van de bedrijven een periodieke elektrakeuring verplicht is. Daarnaast zijn preventieve maatregelen voor de bestrijding van knaagdieren in de meeste kwaliteitssystemen en in de eisen van het Beter leven keurmerk als verplichting opgenomen.

(Bron foto: omslag Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022)