Nieuws

Nieuwe EU-strategie voor dierenwelzijn

De Europese Commissie heeft gisteren een nieuwe strategie voorgesteld om het welzijn van dieren in de EU verder te verbeteren. Dit is een vervolg op het actieplan 2006-2010. Een betere handhaving van de bestaande regels en een allesomvattende Europese wet inzake dierenwelzijn geven het EU-beleid de komende vier jaar vorm.

Dieren in de EU

De landbouwsector is de sector die de meeste dieren gebruikt. In totaal verblijven in veehouderijen in de EU ongeveer twee miljard vogels (kippen voor de vleesproductie, legkippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en 300 miljoen zoogdieren (koeien, varkens, schapen enz.). Ook wordt in de EU een groot aantal gezelschapsdieren gehouden. Naar schatting zijn er rond 100 miljoen honden en katten in de EU. De jaarlijkse waarde van de veehouderij in de EU wordt geschat op ongeveer 150 miljard EUR. De EU besteedt naar schatting jaarlijks 70 miljoen EUR aan de ondersteuning van het dierenwelzijn; deze steun gaat naar boeren als dierenwelzijnsbetalingen in het kader van programma's voor plattelandsontwikkeling, en naar andere activiteiten op het gebied van dierenwelzijn, zoals onderzoek, economische studies, communicatie, opleiding en onderwijs enz.

EU regelgeving dierenwelzijn

De EU-wetgeving inzake dierenwelzijn is vaak gedetailleerd en sectorspecifiek. Ongelijke toepassing van deze voorschriften in de lidstaten zorgt voor een ongelijk speelveld in deze belangrijke economische sector. Een ander obstakel voor een volledige en gelijke toepassing is het feit dat de markt niet genoeg economische prikkels biedt voor naleving. Tegen de achtergrond van de verschillen in klimaat, terrein en landbouwsystemen waarin het moet worden toegepast, wordt voorgesteld dit terrein van de Europese wetgeving te veranderen. Daarnaast wordt gewezen op het gebrek aan handhaving van de EU-wetgeving door de lidstaten op een aantal gebieden.

Nieuwe koers

De Commissie stelt een alomvattend wetgevingskader voor dierenwelzijn voor, dat zorgt voor optimale samenhang van het beleid en transparantie van de markt, en waarmee het bedrijfsleven meer ruimte krijgt om de vereiste welzijnsnormen langs verschillende wegen te bereiken. Dit omvat:

  • Meer aandacht voor het aflezen van dierenwelzijn aan de dieren zelf (dierkenmerken, zoals gedrag en gezondheid), en minder aan omgevingskenmerken, die overigens wel de randvoorwaarden voor een goed dierenwelzijn scheppen. Het Welfare Quality project heeft een aantal meetcriteria ontwikkeld op basis van dierkenmerken, en toepassing hiervan wordt in dit verband nader onderzocht;
  • Er moeten betere marketing-, etiketterings- en communicatiestrategieën worden ontwikkeld om te garanderen dat de consument een aankoopbeslissing op basis van de juiste informatie kan nemen;
  • Er moet meer aandacht komen voor dierenwelzijn in onderwijs en opleidingen, zodat mensen die met dieren omgaan bekwamer zijn in het hanteren, en er meer bewustwording ontstaat bij professionals omtrent keuzes die ze kunnen maken mbt dierenwelzijn.

Bestaande acties versterken

Een ander element van het actieplan is een voorstel om de bestaande acties van de Commissie te versterken en te optimaliseren:

  • Verbetering van de hulpmiddelen zodat de lidstaten de wettelijke voorschriften beter naleven;
  • Versterking van de al bestaande internationale samenwerking op het gebied van dierenwelzijnskwesties;
  • Betere voorlichting van consumenten en uitvoering van studies op gebieden waar de meeste problemen met dierenwelzijn lijken te bestaan.

Dierenbeschermingsorganisaties teleurgesteld

De nieuwe strategie voor dierenwelzijn legt de nadruk op betere naleving van bestaand beleid en komt slechts met vrijblijvende aanvullende maatregelen, zoals training en consumentenvoorlichting, stelt WSPA. Er wordt niets gezegd over nieuwe wetgeving op belangrijke terreinen als veetransport, het klonen van dieren voor voedsel en het testen van cosmetica op dieren. In de strategie wordt verder met geen woord gerept over de verantwoordelijkheid van voedingsproducenten en detailhandel voor dierenwelzijn. Het valt WSPA vooral tegen dat er geen standaarden worden voorgesteld voor melkkoeien en gezelschapsdieren die nu nog niet onder Europese verantwoordelijkheid vallen.

De Nederlandse Dierenbescherming en haar Europese koepel Eurogroup for Animals zijn eveneens ontevreden, en laken het totale gebrek aan ambitie in de plannen voor dit jaar tot en met 2015. Het CIWF sluit zich ook bij deze kritiek aan, maar ziet ook wel enkele positieve punten in het Europese actieplan. De organisatie is blij met voorstellen voor etikettering van voedsel en het verhogen van de transparantie voor de consument. Ook de aandacht voor dierenwelzijn in aquacultuur is welkom.(Bron foto: EU)