Nieuws

Nieuwe meting dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland

Verbetering van het dierenwelzijn en de diergezondheidstatus zijn belangrijke doelen van het beleid. Jaarlijks worden de effecten van de beleidsacties gemeten.

Voortgangsrapportage NDW/NAD en Staat van het Dier

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn (NDW) en de Nationale Agenda Diergezondheid (NAD) gestuurd, alsmede de tweede Staat van het Dier, beiden over het jaar 2010. Samen geven deze documenten een beeld van de stand van zaken en ontwikkelingen rond dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland. De Staat van het Dier betreft vooral een monitoring van welzijn en de gezondheid van dieren in Nederland door metingen aan het dier (outcome) en in de omgeving van het dier (output). Hiermee wordt een aanzet gegeven om de effecten van de beleidsacties uit de NDW en NAD te meten.

Leer- en ontwikkeltrajecten

Het werken aan verdergaande verbeteringen op het vlak van dierenwelzijn een leer- en ontwikkeltraject vraagt van de veehouder en zijn omgeving (aanpassing diermanagement). En dat vergt tijd en investeringen. Bijvoorbeeld het niet meer castreren van varkens, dat vermindering van ongerief geeft, levert een knelpunt op in de sociale huisvesting en vergt een ander diermanagement. Ook op andere vlakken in de verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid blijkt tijd een belangrijke factor. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van integraal duurzame en diervriendelijke stallen, waar men onder andere rekening te houden heeft met investeringsritmen, bij het terugdringen van keizersneden bij vleesvee en bepaalde hondenrassen, waarbij bepaalde eigenschappen teruggefokt moeten worden en fokken kost tijd, en bij het verlagen van biggensterfte, waar verschillende aspecten van diermanagement en huisvesting invloed hebben.

Meer bewustzijn over dierenwelzijn

Uit de rapportages blijkt dat bij burger en ondernemer over het algemeen genomen meer bewustzijn over dierenwelzijn en diergezondheid zichtbaar is, en de eigen rol daarin. Bij de consument is een ontwikkeling gaande van groeiend bewustzijn over dierenwelzijn, van “dierenwelzijn dat is iets van ”die ander’” naar “dierenwelzijn is ook mijn keus”. Bij burger en consument speelt vooral eenvoudig te verkrijgen goede kennis en informatie een rol zodat bewuste keuzes gemaakt kunnen worden bij de aanschaf en verzorging van een huisdier of bij het kopen van voedsel.

Aandachtspunten

De tweede Staat van het Dier constateert een aantal kritische punten ten opzichte van de eerste Staat van het Dier van een jaar geleden. Op dit moment is het niet duidelijk of dit daadwerkelijk een neerwaartse trend betekent of dat het een momentopname is, mogelijk veroorzaakt door economisch slechtere tijden. genoemd worden:

  • Transport van levende dieren, met alle bijbehorende activiteiten van laden en lossen, en de condities op de wagen. De Staat van het Dier constateert dat er in 2009 meer dieren van en naar Nederland zijn getransporteerd dan in 2008;
  • Toename van het aantal gegronde meldingen van verwaarlozing van landbouwhuisdieren;
  • In 2009 stonden minder melkkoeien in de wei ten opzichte van 2008. Het gaat hierbij om een daling van 3%.

Verbeteringen

De Staat van het Dier constateert ook meerdere positieve veranderingen:

  • Verbetering is te zien in het aantal door asiels opgevangen en her- of teruggeplaatste honden en katten;
  • Houders van gezelschapsdieren en hobbymatige houders van productiedieren vinden steeds meer hun kennis en informatie over dierenwelzijn en diergezondheid op de beschikbare websites;
  • Het percentage consumenten dat dierenwelzijn meeweegt bij aankoopbeslissingen van dierlijke producten is gestegen;
  • Bij slachterijen zijn onder andere verbeteringen waar te nemen op het gebied van bedwelmingsmethoden;
  • Bij veehouders zijn verbeteringen waar te nemen op het aantal bedrijven dat bovenwettelijke, welzijnsbevorderende maatregelen neemt en ook stijgt het percentage integraal duurzame stallen gestaag;
  • De sector onderneemt diverse acties om ingrepen zoals castreren, onthoornen en snavel behandelen te verminderen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)