Nieuws

Nog geen einddatum voor couperen van biggenstaarten

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht een einddatum vast te stellen waarop het couperen van biggenstaartjes in Nederland beëindigd moet zijn.

Dit sluit aan bij de aangenomen motie Thieme over het stoppen met couperen van biggenstaarten (34000-XIII nr. 84). Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zal met de partners in de Verklaring van Dalfsen afspraken maken over een realistische einddatum om verantwoord te stoppen met couperen. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de voortgang op Europees niveau en de resultaten van een Nederlands onderzoek. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Verklaring van Dalfsen

De partners van de Verklaring van Dalfsen werken aan het voorkomen van bijterij, het stapsgewijs iets langer laten van de biggenstaart en het op termijn verantwoord stoppen met couperen. In het kader hiervan verricht Wageningen UR een onderzoek 'Verantwoord omgaan met staarten' dat naar verwachting medio 2015 inzicht zal geven of en welke perspectiefvolle oplossingsrichtingen bestaan. Indien er perspectiefvolle oplossingsrichtingen zijn zullen deze in de dagelijkse praktijk worden uitgeprobeerd. De verklaringspartners verkennen daarnaast met counterparts in een aantal Europese landen de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken en te komen tot vergelijkbare afspraken als in de Verklaring van Dalfsen.

Europese varkensrichtlijn

Het couperen van biggenstaarten is in de Europese Varkensrichtlijn verboden, tenzij blijkt dat getroffen maatregelen die dienen ter voorkoming van staartbijten en andere gedragsstoornissen, niet werkzaam zijn gebleken. Deze bepaling is in Nederland geïmplementeerd in het besluit Houders van dieren. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om effectieve preventiemaatregelen te treffen waarmee staartbijten wordt voorkomen. Dat leidt er toe dat in relatief veel gevallen biggenstaarten worden gecoupeerd.

De Europese Commissie werkt sinds 2013 aan een plan om het routinematig couperen van biggenstaarten, met een beroep op voornoemde uitzondering, op Europees niveau te verminderen. Zij stelt daartoe richtsnoeren op die nadere duiding geven aan die artikelen uit de Varkensrichtlijn die gaan over het couperen van varkensstaarten en het verstrekken van hokverrijkingsmaterialen. De richtsnoeren zullen meer duidelijkheid gaan bieden voor zowel boeren als handhavers over welke vormen en wijzen van hokverrijking acceptabel worden geacht en welke type managementmaatregelen genomen moeten worden. In dit licht vindt implementatie van het artikel over hokverrijking uit de Europese Varkensrichtlijn plaats, waarmee ook tegemoet wordt gekomen aan uitvoering van de aangenomen motie Van Gerven (TK 2013-2014 28 286, nr. 671).


(Bron foto: Werkgroep Krulstaart)