Nieuws

Onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders aan banden

In de nazomer van 2013 werd de zienswijze Verantwoord Honden Houden gepubliceerd door de Raad voor Dierenaangelegenheden, opgesteld naar aanleiding van bijtincidenten met honden. Er is nu een samenvatting van de zienswijze beschikbaar.

Bijtincidenten

Er is in Nederland al een tijdlang veel discussie over hoe om te gaan met bijthonden. Daarbij ging het erom hoe bijtincidenten kunnen worden voorkomen – bijvoorbeeld door verplicht muilkorven. En over wat er moet gebeuren met honden die hebben gebeten, bijvoorbeeld inbeslagname, verplichte heropvoeding of zelfs euthanasie. Gemeentes en maatschappelijke organisaties waren bezorgd over de effectiviteit en proportionaliteit van het beleid. De Regeling Agressieve Dieren (RAD) - in 1993 ingesteld naar aanleiding van een aantal ernstige bijtincidenten door honden van het type pitbull - bleek niet effectief te zijn en leidde niet tot het terugdringen van het aantal bijtincidenten. Staatssecretaris Dijksma heeft daarom in 2013 de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd haar te adviseren op dit punt en een zienswijze op te stellen.

Primaire verantwoordelijkheid eigenaar

Dijksma heeft de RDA gevraagd om expliciet te kijken naar mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/eigenaar te versterken. De zienswijze moest ook handvatten gaan bieden voor gemeentes om tot een maatschappelijk aanvaardbaar beleid ten aanzien van dit onderwerp te komen. Centrale vraag voor het opstellen van de zienswijze was derhalve: "Hoe kunnen wij maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag van honden – en in het bijzonder agressie – voorkómen, met als doel beter gesocialiseerde honden en daardoor een substantiële vermindering van het aantal bijtincidenten?" Het was al snel duidelijk voor de RDA dat het heil niet gezocht moet worden in het verbieden van agressieve rassen. Dat leidt ertoe dat steeds meer rassen verboden moeten worden, met alle handhavingsproblemen van dien. Uiteindelijk gaat het, welk hondenras het ook betreft, om de combinatie van hond en eigenaar. Om de manier waarop de eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt en met zijn hond omgaat. Preventie moet dus vooral op de aankomend eigenaar worden gericht.

Advies RDA

De RDA adviseert om zowel landelijk als in de gemeenten actie te ondernemen op het gebied van preventie. Dit kan bijvoorbeeld door goede voorlichting en fokbeleid, en het creeren van voorwaarden om te kunnen optreden tegen in gebreke blijvende eigenaren, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk. De RDA heeft ook een Afwegingskader voor hondenbetenbeleid geformuleerd. Van de zienswijze, gepubliceerd in 2013, is nu ook een publieksversie beschikbaar.

(Bron foto: RDA)